"Στους εργαζόμενους εκχωρείται η ενίσχυση που δικαιούται μια επιχείρηση που εκδίδει εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, εφόσον αυτή οφείλει δεδουλευμένα, επιδόματα εορτών, αδείας κλπ, και δεν έχει οφειλές στα Ασφαλιστικά ταμεία και την ΔΟΥ, με βάση υπουργική απόφαση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Στέλιου Πέτσα.

Βέβαια οι εργαζόμενοι θα τα πάρουν αν οι εκδότες έχουν φροντίσει και εντάξει τις οφειλές τους στις 120 δόσεις!

Στο φύλλο 3821 15ης Οκτωβρίου 2019 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,  δημοσιεύεται τροποποίηση στην υπουργική απόφαση που φέρει την υπογραφή του και στην οποία προστέθηκε το άρθρο 4Α στην ΚΥΑ που εξειδικεύει την ενίσχυση στις εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.

«Άρθρο 4Α Εκχώρηση της ενίσχυσης σε εργαζόμενους

1. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση έχει οφειλές (δεδουλευμένες αποδοχές, επιδόματα εορτών, αδείας κ.λπ.) προς τους εργαζόμενους που απασχολεί κατά την ημε-ρομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, προκειμένου να υπαχθεί στο πρόγραμμα υποχρεούται να εκχωρήσει στους εργαζόμενους το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται μέχρι του ύψους των ανωτέρω αναφερόμενων οφειλών σε αυτούς. Σε περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης δεν επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των ανωτέρω αναφερόμενων οφειλών, το ποσό της ενίσχυσης θα κατανεμηθεί αναλογικά σε όλους τους εργαζόμενους στους οποίους η επιχείρηση οφείλει.

2. Σε περίπτωση δε ύπαρξης οφειλών προς το Δημόσιο ή/και τα ασφαλιστικά ταμεία, στους εργαζόμενους θα εκχωρηθεί κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, το τυχόν εναπομείναν ποσό ενίσχυσης μετά τη διενέργεια των συμψηφισμών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

3. Η εκχώρηση θα γίνει με εκχωρητήριο έγγραφο με δαπάνη της επιχείρησης, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 145 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει.»

Δηλαδή μόνο όσοι εργαζόμενοι δεν χρωστάνε στην εφορία εχουν πιθανότητα να πάρουν κάτι.

Πιάσε το αυγό και κούρευτο!