Ενημέρωση για το Ασφαλιστικό από την Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α.

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με καθυστέρηση δέκα (10) μηνών από την ψήφιση του Ν. 4331/2015, άρθρο 22, η οποία οφείλεται στην άρνηση εφαρμογής του Νόμου και κατόπιν της Εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης με ημερομηνία 21/12/2015 του Ν. 4336/2015, που αφορά τη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων του ΤΑΤΤΑ με τις προϋποθέσεις των Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, από την αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου, γιατί θεωρούσε ότι ο νόμος έχει ασάφειες ως προς την αναδρομικότητα ισχύος της διάταξης.

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ της τακτικής που βιώσαμε στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΤΑΤΤΑ)

Μετά από πολλές συζητήσεις και της παρελκυστικής τακτικής της Γ΄ Διεύθυνσης του ΤΑΤΤΑ με πρόσχημα τις ασάφειες του νόμου και αναβολές για τη λύση του θέματος το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά στις 13-3-2016 λαμβάνοντας υπόψιν του και των εισηγήσεων των νομικών συμβούλων του Ταμείου και της Ε.Τ.Η.Π.Τ.Α. ως εξής:
Α. Αποφασίζει ομόφωνα ότι ο Ν. 4331/2015 υπερισχύει του Ν. 4336/2015 ως προς τα όρια ηλικίας των Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και με τη σύμφωνη γνώμη του κυβερνητικού επιτρόπου.
Β. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι το σύνολο των ασφαλισμένων που κατέβαλε στη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου το επασφάλιστρο του 3,60%, συνταξιοδοτείται με τις διατάξεις των Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων με βάση τον Ν. 4331/2015, άρθρο 22. Σ’ αυτό διαφωνούν τα δύο μέλη του Συμβουλίου από το Υπουργείο και ο κυβερνητικός επίτροπος και το θέμα της διαφωνίας πηγαίνει για επίλυση στον αρμόδιο υφυπουργό για την κοινωνική ασφάλιση.

Η διαφωνία του κυβερνητικού επιτρόπου εστιάζεται στο ότι δεν υπάρχει σαφής ειδική πρόβλεψη για την αντιμετώπιση των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων όλων των ασφαλισμένων που κατέβαλαν στο παρελθόν αχρεωστήτως (καλόπιστα) το επασφάλιστρο του 3,60%, δηλαδή μέχρι 31-12-2011 που το ταμείο σταμάτησε να το παρακρατεί.
Πριν την ψήφιση του Ν. 4331/2015, άρθρο 22 είχαμε επισημάνει κι εμείς το κενό που υπάρχει στη διάταξη καταθέτοντας συγκεκριμένη πρόταση, ώστε να υπάρξει πλήρως κάλυψη πράγμα που δεν έγινε δεκτό από το υπουργείο, διότι θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα.
Αυτό το κενό έρχεται να το καλύψουν οι αρχές της ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
Δηλαδή όσοι κατέβαλαν την πρόσθετη εισφορά της παρ. 4, του άρθρου 4 του Ν. 1186/1981 το 3,60% (επασφάλιστρο Βαρέων), αλλά την κατέβαλαν αχρεωστήτως (μη νόμιμα), θεωρώντας ως ισχυρό εκ των προτέρων τον χρόνο ασφάλισής τους στα Βαρέα Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, χωρίς να προβλέπεται εκ του νόμου, συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις περί ΒΑΕ για όλες τις ημέρες ασφάλισής τους, που έχουν καταβάλλει το επασφάλιστρο του 3,60%.
Αυτή η διαφωνία επιλύθη με απόφαση του υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, υπέρ των απόψεων του κυβερνητικού επιτρόπου, δηλαδή το ταμείο είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει τις αρχές της ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ που περιλαμβάνει τις εξής προϋποθέσεις:
Α) Παράνομη υπαγωγή στην ασφάλιση.
Β) Ανοχή και σύμπραξη του ασφαλιστικού φορέα.
Γ) Καλή πίστη του ασφαλισμένου και στη συνέχεια εξαναγκαστική καταβολή των μη οφειλομένων εισφορών και
Δ) Εκπλήρωση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και πραγματική απασχόληση εκ μέρους του ασφαλισμένου.
Αναλυτική Εγκύκλιο του ΙΚΑ, Αριθμός 28 / 7-2-85, Α32/1150, Απόφαση Σ.Ε. 1172/1983 Τ.Α. Αυτές οι προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους στο ΤΑΤΤΑ, ανεξάρτητα σε ποια επιχείρηση εργαζόταν, εφημερίδες-περιοδικά-εκτυπωτικές εταιρίες-φασόν.
Επίσης ο Νόμος 4331/2015, δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους με αίτησή τους προς το Ταμείο που σταμάτησε να παρακρατά την εισφορά του 3,60% για την περίοδο από την 1-12-2012 έως τις 2-7-2015 που δημοσιεύθηκε στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (Φ.Ε.Κ.), να αναγνωρίσει αυτόν τον χρόνο ως συντάξιμο στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, εφόσον καταβάλλει το αντίστοιχο ποσοστό (του 3,60%), υπολογιζόμενο στις αποδοχές του Δεκεμβρίου 2011.
Ο χρόνος της τυπικής ασφάλισης κατά τον Κανονισμό Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.) του Ι.Κ.Α. θεωρείται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης για όλες τις συνέπειες και συνεπώς και για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων για τη θεμελίωση δικαιώματος σε σύνταξη, καθώς και για τη χορήγηση πριμοδότησης για όσους συνταξιοδοτηθούν με άλλες διατάξεις (π.χ. Γυναίκες με ανήλικα τέκνα κ.λπ.).

Για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ισχύουν τα εξής:

Για τις Γυναίκες που ασφαλίστηκαν μέχρι 31-12-1992:

Οι γυναίκες που έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες, στις 3.600 ημέρες έχει καταβληθεί το επασφάλιστρο του 3,60% και από αυτές οι 1.000 ημέρες ασφάλισης έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση και έχουν συμπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι 31-12-2010, συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 55 ετών.
Οσες έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι της 31-12-2011, συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 56 ετών.
Οσες έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις μέχρι της 31-12-2012, συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 57 ετών, ανεξάρτητα από τη σημερινή τους ηλικία.
Οσες έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις από 1-1-2013 και μετά συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 62 ετών.

Για τους Ανδρες που ασφαλίστηκαν μέχρι 31-12-1992:

Οι άνδρες για να συνταξιοδοτηθούν με τα Βαρέα Ανθυγιεινά, πρέπει να έχουν σύνολο 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες οι 3.600 ημέρες ασφάλισης και από αυτές οι 1.000 ημέρες ασφάλισης να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση με αυτές τις προϋποθέσεις το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση είναι το 62ο έτος.

Ανδρες και Γυναίκες που ασφαλίστηκαν μετά 1-1-1993:

Για τους ασφαλισμένους (άνδρες – γυναίκες) μετά την 1-1-1993, ο αριθμός ημερών ασφάλισης είναι τα 4.500 εκ των οποίων τα 3.375 να έχουν πραγματοποιηθεί στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Το όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση με αυτές τις προϋποθέσεις είναι το 62ο έτος.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα δημιουργείται που αφορά τη συνταξιοδότησή σας από τις Υπηρεσίες του Ταμείου, ενημερώνετέ μας άμεσα για να υπάρχει και η δική μας παρέμβαση.