Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Υγείας, παρατείνεται η μη υποχρέωση θεώρησης γνωματεύσεων από ελεγκτή ιατρό, όπου αυτή ορίζεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ - Κ.Υ.Α. με αριθ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018, Β’ 4898), όπως ισχύει, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020.