Ενστάσεις κατά των ενημερωτικών σημειωμάτων που έλαβαν μπορούν να υποβάλουν πλέον τα 2,5 εκατ. συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ, καθώς ενεργοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (efka.gov.gr) η σχετική εφαρμογή.

Αν και οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατέστησαν στην ουσία «άκυρα» όλα τα εκκαθαριστικά με τις «προσωπικές διαφορές», καθώς έκριναν αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης που χρησιμοποιήθηκαν στον επανυπολογισμό και ακύρωσαν τις υπουργικές αποφάσεις του Ιουνίου 2016, το γεγονός ότι δεν έχουν αναδρομική ισχύ περιορίζει το εύρος των ενστάσεων. Οπως άλλωστε και ότι κρίθηκε συνταγματική η βάση επανυπολογισμού τους.

Ο συνταξιούχος μπορεί να αναφέρει ενδεικτικά ότι η ατομική διοικητική πράξη (ενημερωτικό σημείωμα) δεν είναι σαφής και επαρκώς αιτιολογημένη. Δεν υπάρχει αναλυτική παράθεση του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης καθώς σε ορισμένα εκκαθαριστικά δεν αναγράφονται οι συντάξιμες αποδοχές (τεκμαρτές ή πραγματικές) που ελήφθησαν υπόψη ούτε και η αναλυτική εφαρμογή του συντελεστή αναπλήρωσης. Συνεπώς μπορεί να αναφέρει ο συνταξιούχους «είναι άκυρη η προσβαλλόμενη πράξη λόγω έλλειψης  ουσιωδών δεδομένων αναφορικά με τον επανυπολογισμό της σύνταξής μου, που θα έπρεπε υποχρεωτικώς να αναφέρει, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό αδύνατο τον έλεγχο ορθότητάς της». 

Προσοχή εφιστούν οι δικηγόροι και όσον αφορά τις προθεσμίες, καθώς όσοι επιθυμούν να κινηθούν νομικά θα πρέπει να γνωρίζουν ότι έχουν 60 ημέρες από την ημέρα που έλαβαν γνώση του επανυπολογισμού, ήτοι  από τις 2 ή 3 Οκτωβρίου, για να υποβάλουν ένσταση στον ΕΦΚΑ. Συνεπώς η πρώτη προθεσμία λήγει στα τέλη Νοεμβρίου. 

Αν ο ΕΦΚΑ δεν απαντήσει σε χρονική περίοδο επίσης 60 ημερών από την υποβολή της ένστασης, θεωρείται ότι σιωπηρώς την απέρριψε. Τότε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί  το τρίτο βήμα, που αφορά τη δικαστική προσφυγή. Και σε αυτήν την περίπτωση οι συνταξιούχοι έχουν 60 ημέρες εντός των οποίων, εφόσον το επιθυμούν, θα πρέπει να ασκήσουν προσφυγή - αγωγή για να προσβάλουν την αναπροσαρμογή της σύνταξής τους.