Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που απεστάλη προς όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, επαναπροσδιορίζεται το ποσό της οφειλής υποψήφιου συνταξιούχου το οποίο είναι δυνατόν να παρακρατηθεί από τη σύνταξη.

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
 
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/Α/05.08.2011 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις του άρθρου 43 «Έναρξη καταβολής Σύνταξης σε Οφειλέτη» του νόμου αυτού τροποποιούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 και επαναπροσδιορίζεται το ποσό της οφειλής υποψήφιου συνταξιούχου το οποίο είναι δυνατόν να παρακρατηθεί από τη σύνταξη σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 40.
Το ποσό αυτό ανακαθορίζεται από το 20πλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, στ 30πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω γήρατος κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, προσαυξημένο με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις και μέχρι του ποσού των 15.000 €.
Το ποσό αυτό παρακρατείται, όπως μέχρι σήμερα, σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη των οποίων κατά τον πρώτο μήνα καταβολής της σύνταξης.
Αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983 για την είσπραξη του ποσού που υπερβαίνει το πιο πάνω οφειλόμενο ποσό το οποίο μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, αυτή παραμένει ως έχει.
Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι ασφαλισμένοι, κατά τη γνώμη μας, η είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών υποψήφιου συνταξιούχου πρέπει να γίνει με βάση τα νέα δεδομένα, δηλαδή το υπό παρακράτηση από τη σύνταξη ποσό θα πρέπει να είναι ίσο με το 30πλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το όλο θέμα εξόφλησης των οφειλών του συγκεκριμένου υποψήφιου συνταξιούχου βρίσκεται σε εκκρεμότητα και σε καμμία περίπτωση δεν έχει παρέλθει, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 3996/2011 η προθεσμία των δύο μηνών για την καταβολή εφάπαξ του ποσού που τυχόν υπερβαίνει το παραπάνω τιθέμενο ποσό (30πλάσιο των κατωτάτων ορίων σύνταξης γήρατος του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού).
Ο Υπουργός
Γεώργιος Κουτρουμάνης

Γυαλιά: Με βάση τη συνταγή του θεράποντος ιατρού και προσκόμιση νόμιμης απόδειξης από τον οπτικό στο Ταμείο, (χωρίς έγκριση του Ελεγκτή του Ταμείου), πληρώνεις τη δαπάνη και παίρνεις μετά τα χρήματα.
-    Κάθε 2 χρόνια ως δύο σκελετοί και ζεύγη κρυστάλλων (μυωπίας/πρεσβυωπίας), εκτός ειδικών περιπτώσεων.
-    Κάθε χρόνο μπορούν να χορηγούνται ως 2 ζεύγη κρυστάλλων.
-    Δικαιολογούνται άθραυστα κρύσταλλα για παιδιά έως 14 ευρώ.
-    Καλύπτονται 5 ΗΑΕ (165,15 ευρώ από 1/5/2009) για κάθε σκελετό και 5 ΗΑΕ (165,15 ευρώ από 1/5/2009) για κάθε ζεύγος κρυστάλλων (συμμετοχή 20% μόνο για τα έμμεσα μέλη).
Φακοί Επαφής: Χορήγηση ανά διετία, χωρίς έγκριση Ελεγκτή ιατρού, με χρονική απόσταση από τυχόν αγορά γυαλιών, τουλάχιστον 6 μήνες. Καταβάλλονται έως 5 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (συμμετοχή 20% μόνο για τα έμμεσα μέλη).

Καταβάλλεται και για τις ημέρες νοσηλείας, από την 3η έως την 30ή ημέρα το 100% του ασφαλιστέου μισθού. Μετά τις 30 ημέρες και για χρονική διάρκεια νοσηλείας μέχρι ένα έτος, συνεχόμενο ή τμηματικά, καταβάλλεται επίσης το 100% του ασφαλιστέου μισθού. Πέραν του έτους, ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα παραπομπής στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Ταμείου, για προσωρινή παράταση. Επίσης, πέραν του έτους, το επίδομα αυτό μειώνεται στο 50% του ασφαλιστέου μισθού.

Το εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για έξοδα τοκετού, ανέρχεται  στο 75πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (Η.Α.Ε.), όπως αυτό ισχύει και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά, δηλαδή 2.477,25 €. Για καισαρική +50% (3.712 ευρώ). Για κάθε επιπλέον παιδί (π.χ. δίδυμα), διπλασιάζεται.
Απαλλαγή από κάθε συμμετοχή στις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, μετά από έγκριση του Ελεγκτή ιατρού, για εγκυμοσύνη, τοκετό και συνέπειες αυτών.

1. Ασφαλισμένοι των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν, μετά από σχετική αίτηση, να αναγνωρίσουν ως χρόνο ασφάλισης, χρόνο προσωρινής κράτησης ή φυλάκισης που εξέτισαν μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2510/1997 για το στρατιωτικό αδίκημα της ανυπακοής ή της ανυποταξίας του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, στο οποίο υπέπεσαν στρατεύσιμοι που αρνήθηκαν την εκπλήρωση της στρατιωτικής υπηρεσίας επικαλούμενοι τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές τους πεποιθήσεις.

etap mme map1  XRISTOY LADA

Τα κεντρικά γραφεία του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ βρίσκονται στη διασταύρωση των οδών Καλιρρόης και Περραιβού. Στο ίδιο κτήριο στεγάζεται και η Α’ Διεύθυνση (κλάδος Σύνταξης πρ. ΤΣΠΕΑΘ).

Στη Χρήστου Λαδά 2, στο Κέντρο, θα στεγάζονται από τον Σεπτέμβριο οι υπόλοιπες Διευθύσεις: Γ’ (πρ. ΤΑΤΤΑ) και Δ’ (πρ. ΤΣΕΥΠ).

Για την Γ’ Διεύθυνση (πρ. ΤΑΤΤΑ) τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι: 210-5244722

Για θέματα Ανεργίας εσωτερικό 0148

Για Συνταξιοδοτικά θέματα 0144

Καλούμε το 210-5244722 και προσθέτουμε το τετραψήφιο νούμερο. Σε περίπτωση που η γραμμή είναι κατειλημμένη, παρακαλείστε να προσπαθήσετε αργότερα και να μη καλείται το κέντρο γιατί και αυτό δεν θα είναι σε θέση να σας συνδέσει.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για τη ρύθμιση της απασχόλησης των συνταξιούχων, έχει ως εξής: