Στο πακέτο των εργασιακών μέτρων εντάσσεται και τροπολογία που προβλέπει πως με αποφάσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, «θα είναι δυνατό να εφαρμόζονται προγράμματα για τους ανέργους εγγεγραμμένους στους καταλόγους του αντίστοιχα με αυτά που εφαρμόζονται για τους ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του ΟΑΕΔ». 
Με την ίδια απόφαση θα «καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση της βεβαίωσης πιστοποίησης της ιδιότητας των ανέργων»

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, να υποβάλουν αίτηση για την εξαγορά έως και τριών (3) πλασματικών χρόνων ασφάλισης για απασχόληση, για την οποία δεν έχει υπάρξει ασφάλιση. Η προθεσμία υποβολής σχετικών αιτήσεων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Καλλιρρόης 5 & Περραιβού 20), είναι η 4η Φεβρουαρίου 2012.

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010 που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, με εγκύκλιο και ερωτο-απαντήσεις που κοινοποιήθηκαν σε όλους τους Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης. (Διαβάστε το πλήρες κείμενο)

Συντάξεις-εξπρές με μείωση του χρόνου απονομής τους προβλέπει το φιλόδοξο σχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Η σχετική ρύθμιση έχει ήδη νομοθετηθεί και για την εφαρμογή της απέστειλε χτες εγκύκλιο ο υπουργός Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης. Ετσι, εντός τριών μηνών είναι υποχρεωμένα τα ασφαλιστικά ταμεία να εκδίδουν τη σύνταξη των ασφαλισμένων από τη στιγμή που θα κατατεθούν τα πλήρη δικαιολογητικά και εντός 6 μηνών σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης.

Τονίζεται ότι σήμερα εκκρεμούν 180.000 αιτήσεις για απονομή κύριων, επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ. Η μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση συντάξεων - που μπορεί να φτάσει και τα τρία χρόνια - οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού αλλά και στο μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων.
Σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας τα ασφαλιστικά ταμεία σε περίπτωση αδυναμίας θα πρέπει να προχωρούν στην έκδοση προσωρινής σύνταξης ίσης με το 80% της τελικής εντός 45 ημερών, ή 75 ημερών αν πρόκειται για διαδοχική ασφάλιση. Για την έκδοση προσωρινής σύνταξης θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του ασφαλισμένου ενώ για την επιτάχυνση των διαδικασιών στα ασφαλιστικά ταμεία θα δημιουργηθούν κλιμάκια ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης και απονομής και πληρωμής προσωρινών και οριστικών συντάξεων.
Οπως τονίζεται στην εγκύκλιο, επιδιώκεται η συντόμευση του χρόνου έκδοσης των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης από τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο αλλά και το ΝΑΤ. Ειδικότερα θεσπίζεται η υποχρέωση των φορέων αυτών να εκδίδουν την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης στις κατωτέρω αναφερόμενες αποκλειστικές προθεσμίες:
- Εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών όταν θεμελιώνεται αυτοτελές δικαίωμα συνταξιοδότησης.
- Εντός έξι μηνών σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αιτείται σύνταξης με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
Η τήρηση των ανωτέρω προθεσμιών για την έκδοση των οριστικών συνταξιοδοτικών αποφάσεων είναι υποχρεωτική για τον ασφαλιστικό φορέα μόνο στην περίπτωση που, εκτός των κατά περίπτωση απαιτουμένων δικαιολογητικών για την απονομή σύνταξης, η αίτηση συνταξιοδότησης συνοδεύεται και από τη βεβαίωση χρόνου ασφάλισης. Με άλλα λόγια οι ανωτέρω προθεσμίες αρχίζουν μόνο εφόσον ο φάκελος της αιτήσεως συνταξιοδότησης είναι πλήρης. Για τις περιπτώσεις αιτήματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ισχύουν επίσης οι ανωτέρω προθεσμίες, δηλαδή τρεις μήνες για αυτοτελές δικαίωμα και έξι μήνες για συνταξιοδότηση με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης, οι οποίες αρχίζουν από την κοινοποίηση στον φορέα ή την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο της οριστικής γνωμάτευσης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Επιπροσθέτως, για να ισχύσουν οι προθεσμίες αυτές θα πρέπει ο συνταξιοδοτικός φάκελος να είναι πλήρης και η αίτηση συνταξιοδότησης να συνοδεύεται από όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Πηγή: Τα ΝΕΑ online

Αυξάνεται από τους 6 στους 9 μήνες, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, ο χρόνος επιδότησης, λόγω ανεργίας, των ασφαλισμένων τεχνικών Τύπου (πρώην ΤΑΤΤΑ).

Μετά τη λήξη της επιδότησης, ο ασφαλισμένος μπορεί εκ νέου, σε περίπτωση απόλυσης, να επιδοτηθεί, υπό την προϋπόθεση πραγματοποίησης 150 ημερομισθίων, τα οποία μπορούν να μειωθούν στα 100, για όλους όσοι έχουν συνολικό χρόνο ασφάλισης στον Τομέα πάνω από 5 έτη.

Για να δείτε εάν έχετε Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να 

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που απεστάλη προς όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, επαναπροσδιορίζεται το ποσό της οφειλής υποψήφιου συνταξιούχου το οποίο είναι δυνατόν να παρακρατηθεί από τη σύνταξη.

 

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του νόμου 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
 
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 170/Α/05.08.2011 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
Με τις διατάξεις του άρθρου 43 «Έναρξη καταβολής Σύνταξης σε Οφειλέτη» του νόμου αυτού τροποποιούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 και επαναπροσδιορίζεται το ποσό της οφειλής υποψήφιου συνταξιούχου το οποίο είναι δυνατόν να παρακρατηθεί από τη σύνταξη σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 40.
Το ποσό αυτό ανακαθορίζεται από το 20πλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, στ 30πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω γήρατος κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, προσαυξημένο με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις και μέχρι του ποσού των 15.000 €.
Το ποσό αυτό παρακρατείται, όπως μέχρι σήμερα, σε 40 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, η πρώτη των οποίων κατά τον πρώτο μήνα καταβολής της σύνταξης.
Αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 6 του π.δ. 258/1983 για την είσπραξη του ποσού που υπερβαίνει το πιο πάνω οφειλόμενο ποσό το οποίο μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη, αυτή παραμένει ως έχει.
Λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν όλοι οι ασφαλισμένοι, κατά τη γνώμη μας, η είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών υποψήφιου συνταξιούχου πρέπει να γίνει με βάση τα νέα δεδομένα, δηλαδή το υπό παρακράτηση από τη σύνταξη ποσό θα πρέπει να είναι ίσο με το 30πλάσιο του κατώτατου ορίου σύνταξης γήρατος του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού, προσαυξημένο με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το όλο θέμα εξόφλησης των οφειλών του συγκεκριμένου υποψήφιου συνταξιούχου βρίσκεται σε εκκρεμότητα και σε καμμία περίπτωση δεν έχει παρέλθει, μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 3996/2011 η προθεσμία των δύο μηνών για την καταβολή εφάπαξ του ποσού που τυχόν υπερβαίνει το παραπάνω τιθέμενο ποσό (30πλάσιο των κατωτάτων ορίων σύνταξης γήρατος του κάθε ασφαλιστικού οργανισμού).
Ο Υπουργός
Γεώργιος Κουτρουμάνης