Περί ρυθμίσεως θεμάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως 

και εργασίας των τεχνικών Τύπου,

λόγω αλλαγής τεχνολογίας (Α' 202).

Άρθρον 1.

1. Ο παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Αθηνών υφιστάμενος Κλάδος Συντάξεων Εργατών Τύπου Αθηνών μετονομάζεται εις Κλάδον Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας.

2. Ο Λογαριασμός Κυρίας Ασφαλίσεως του παρά τω ΤΑΕΤΑ Κλάδου Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης μετονομάζεται εις Λογαριασμόν Συντάξεων Τεχνικού Τύπου Θεσσαλονίκης και χορηγήσεως ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας. Ο Κλάδος Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης μετονομάζεται εις Κλάδον Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης (ΚΑΤΤΘ).

3. Το Ταμείον Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Αθηνών μετονομάζεται εις Ταμείον Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών, το οποίον εις τας διατάξεις των επομένων άρθρον αποκαλείται χάριν συντομίας "Ταμείον".

Άρθρον 2.

1. Το Δημόσιον χορηγεί εφ'απαξ ποσόν ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήκοντα πέντε εκατομμυρίων δραχμών (1.575.000.000) εις τον περί ου το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος νόμου Κλάδον, ως και το ποσόν εκατόν είκοσι πέντε εκατομμυρίων δραχμών (125.000.000) υπέρ του περί ου το άρθρον 1 παρ. 2 του παρόντος Λογαριασμού.

2. Επιτρέπεται ή υπό της Τραπέζης της Ελλάδος παροχή εις το Ελληνικόν Δημόσιον δανείου δραχμών ενός δισεκατομμυρίου επτακοσίων εκατομμυρίων (1.700.000.000), το προϊόν του οποίου θα χορηγηθή υπό του Ελληνικού Δημοσίου εις τον περί ου το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος νόμου Κλάδον και εις τον περί αυτό άρθρον 1 παρ. 2 του παρόντος Λογαριασμόν κατά τα εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου οριζόμενα. Οι όροι του δανείου καθορισθήσονται δια της μεταξύ της Τραπέζης της Ελλάδος και του Ελληνικού Δημοσίου υπογραφησομένης δανειακής συμβάσεως.

Άρθρον 3.

1. "Η εργοδοτική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 1 περίπτωση α' του Ν.Δ. 3572/1956 (ΦΕΚ Α/13.10.56) ορίζεται σε 5 %".
***Το εδάφιο 1 της παρ.1 του άρθ.3 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 8 του Ν.1436/84 (ΦΕΚ Α'54) Το αυτό ποσοστόν εργοδοτικής εισφοράς επιβάλλεται και επί των ημερησίων εφημερίδων, αι οποίαι θα εκδοθούν μετά την ισχύν του παρόντος, εφ'οσον αυταί θα κυκλοφορούν διά των Πρακτορείων πωλήσεως εφημερίδων.

2. "Η εργοδοτική εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφοι 1 Α περίπτωση α' και 1Β περίπτωση α' του Ν. 1872/1951 (ΦΕΚ Α/26.7.51), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 19 της απόφασης 56036/1953 του Υπουργού Εργασίας (ΦΕΚ 214 Β), ορίζεται σε 4 %."
***Το εδάφιο 1 της παρ.2 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.1436/84 (ΦΕΚ Α'54) Δια την Εφημερίδα "Ελληνικός Βορράς" ή κατά το προηγούμενον εδάφιον εισφορά ορίζεται δια την πρώτην πενταετίαν από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος εις 2%.

3. Η παράγρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.Δ. 1344/1973, ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 1 του Ν. 452/1976, περί χορηγήσεως δώρου εις τους Εφημεριδοπώλας αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Το επί των διαφημίσεων των σταθμών τηλεοράσεως ΕΡΤ και ΥΕΝΕΔ ποσοστόν καταβλητέου αγγελιοσήμου ορίζεται εις 17% επί του αντιτίμου της διαφημίσεως από 1.1.82".

4. Η προκύπτουσα διαφορά εκ της κατά την προηγουμένην παράγραφον αυξήσεως ποσοστού του αγγελιοσήμου κατά μεν 3% αποδίδεται ως έσοδον εις τον περί ου το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος Κλάδου, κατά δε 2% εις τον Ενιαίον Δημοσιογραφικόν Οργανισμόν Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

5. Η υπό της περιπτ. ζ' της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3572/1958 προβλεπομένη εισφορά ησφαλισμένου εξ 8% μειούται εις 7%. 6. Η υπό της περιπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Β.Δ. 141/1964 (ΦΕΚ 57Α/64) περί εγκρίσεως του κανονισμού του παρά τω ΤΑΕΤΑ συσταθέντος Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως προβλεπομένη εισφορά ησφαλισμένου εκ 2% αυξάνεται εις 3%.

Αρθρον 4.

1. Εις την ασφάλισιν του περί ου ή παρ. 1 του παρόντος Κλάδου, ως και του Κλάδου Ανεργίας του Ταμείου, υπάγονται και οι μετά την ισχύν του παρόντος απασχοληθησόμενοι το πρώτον ως τεχνικοί Τύπου και υπό τας νέας ειδικότητας και νέας τεχνολογίας εις τας ημηρεσίας και εβδομαδιαίας πολιτικάς εφημερίδας, ως και εις τας ημερησίας οικονομικάς και αθλητικάς εφημερίδας των Αθηνών.

2. Ωσαύτως τα πρόσωπα της προηγουμένης παραγράφου υπάγονται εις την ασφάλισιν των Κλάδων Ασθενείας και Μητρότητος και Επικουρικής Ασφαλίσεως του Ταμείου.

3. Εις την ασφάλισιν του περί ου ή παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος Λογαριασμού, ως και του Λογαριασμού Ανεργίας του Κλάδου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης, υπάγονται και οι μετά την ισχύν του παρόντος απασχοληθησόμενοι το πρώτον ως τεχνικοί τύπου και υπό τας νέας ειδικότητας της νέας τεχνολογίας εις τας ημερησίας πολιτικάς και αθλητικάς εφημερίδας της Θεσσαλονίκης.

4. Τα περί ων αι παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου πρόσωπα δικαιούνται συντάξεως λόγω γήρατος, συμφώνως προς τας οικείας διατάξεις, περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων του Α.Ν. 1846/1951 περί Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεως". Δια την τοιαύτην συνταξιοδότησιν των ανωτέρω προσώπων ή υπέρ του Ταμείου Ασφαλίσεως Τεχνικών τύπου Αθηνών και του Κλάδου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης προβλεπομένη εισφορά ησφαλισμένου εξ 7% και 10% αντιστοίχως επί των πάσης φύσεως αποδοχών των αυξάνεται κατά 3,60%.

Άρθρον 5.

1. Οι παρά την δημοσιεύσιν του παρόντος νόμου ησφαλισμένοι του Ταμείου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών, οι απασχολούμενοι μονίμως εις τας ημερησίας ή εβδομαδιαίας πολιτικάς εφημερίδας των Αθηνών, Ελληνογλώσσους ή Ξενογλώσσους, ή εις τας ημερησίας οικονομικάς και αθλητικάς εφημερίδας των Αθηνών ή εις τα περιοδικά των Αθηνών, έχοντες πραγματοποιήσει 5 έτη συμπεπληρωμένα και άνω πραγματικής ασφαλίσεως εις το Ταμείον, δικαιούνται κατά μήνα ειδικού επιδόματος συμπεριλαμβανομένου εις τας κυρίας αποδοχάς των μόνον δια τον προσδιορισμόν της φορολογίας εισοδήματος, καταβλητέον υπό του περί ου το άρθρον 1 παρ. 1 του παρόντος Κλάδου, το οποίον θα είναι ίσον προς το 90 πλάσιον του κατά την 1ην Ιουνίου 1981 ισχύοντος κατωτάτου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου. Επίσης δικαιούνται κατά τας εορτάς Χριστουγέννων Νέου Ετους ενός επιδόματος, κατά δε τας εορτάς του Πάσχα και κατά μήνα Ιούλιον εκάστου έτους ημίσεος επιδόματος αντιστοίχως.

2. Από 1.1.1982 το περί ου ή παρ.1 του παρόντος ποσόν προσαυξάνεται κατά 7,5% έκτοτε δε θα προσαυξάνεται κατά το ποσοστόν της εκάστοτε αυξήσεως του κατωτάτου ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτου.

3. Τα περί ου το παρόν άρθρον πρόσωπα καταβάλλουν εισφοράν ησφαλισμένου εις 7% υπέρ του Κλάδου Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας και του Κλάδου Ασθενείας και Μητρότητος και 3% υπέρ του Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών, υπολογιζομένην επί του λαμβανομένου ειδικού επιδόματος και των αποδοχών των, ως αύται ορίζονται εις το άρθρον 19 του παρόντος, μέχρι της συνταξιοδοτήσεώς των, κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

4. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν επί περιπτώσεων απολύσεων γενομένων λόγω εφαρμογής της νέας τεχνολογίας υπό των εντύπων της παρ. 1 του παρόντος μετά την 15ην Μαϊου 1981.

Άρθρον 6.

1. Τα περί ων ή παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος πρόσωπα τα έχοντα συμπληρώσει ή συμπληρούντα, μετά την ισχύν του παρόντος νόμου, 10 έτη πραγματικής ασφαλίσεως εις το Ταμείον ως τεχνικοί τύπου, θεωρούνται ότι έχουν συμπληρώσει τριάκοντα πέντε (35) έτη συνταξίμου υπηρεσίας, υπολογιζομένης δι' όλας τας νομίμους συνεπείας, απολυόμενα εκ της εργασίας των λόγω νέας τεχνολογίας (μείωσις απαιτουμένου αριθμού απασχολουμένων, αδυναμία εκμαθήσεως νέας τεχνολογίας, διακοπή εκδόσεως εντύπων κ.λπ.) δικαιούνται συντάξεως, το ποσόν της οποίας θα είναι "ίσον προς το 90πλάσιον του κατά την 1ην Ιουνίου 1981 ισχύοντος κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτου, προσαυξανόμενον κατά τα προβλεπόμενα υπό του Καταστατικού του Ταμείου οικογενειακά επιδόματα.

2. Από 1.1.1982 το περί ου ή προηγουμένη παράγραφος ποσόν προσαυξάνεται κατά 7,5%, έκτοτε δε θα προσαυξάνεται κατά το ποσοστόν της εκάστοτε αυξήσεως του κατωτάτου ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτου.

3. Τα περί ου η παράγραφος 1 του παρόντος πρόσωπα απολυόμενα της εργασίας των λόγω νέας τεχνολογίας, προ της συμπληρώσεως 10 ετών πραγματικής ασφαλίσεως, συνεχίζουν να λαμβάνουν το ειδικόν επίδομα μέχρι της συμπληρώσεως του ορίου τούτου ασφαλίσεως, το οποίον μετατρέπεται από του ορίου τούτου εις σύνταξιν.

4. Από της χορηγήσεως της συντάξεως παύει καταβαλλόμενον το περί ου το άρθρο 5 του παρόντος ειδικόν επίδομα.

Άρθρον 7.

1. Οι κατά την δημοσίευσιν τον παρόντος νόμου ησφαλισμένοι του Κλάδου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης, οι απασχολούμενοι μονίμως εις τας ημερησίας πολιτικάς εφημερίδας Θεσσαλονίκης, έχοντες πραγματοποιήσει 5 έτη συμπεπληρωμένα και άνω πραγματικής ασφαλίσεως εις τον κλάδον, δικαιούνται κατά μήνα ειδικού επιδόματος, καταβλητέον υπό του περί ου το άρθρον 1 παρ. 2 του παρόντος Λογαριασμού, το οποίον θα είναι ίσον προς το 50πλάσιον του κατά την 1ην Ιουνίου 1981 ισχύοντος κατωτάτου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου. Επίσης δικαιούνται κατά τας εορτάς Χριστουγέννων και Νέου Ετους ενός επιδόματος, κατά δε τας εορτάς του Πάσχα ως και κατά μήνα Ιούλιον εκάστου έτους ημίσεως επιδόματος αντιστοίχως.

2. Από 1.1.1982, το περί ου αι παράγρ. 1 και 2 του παρόντος ποσόν, προσαυξάνεται κατά 7,5%, έκτοτε δε θα προσαυξάνεται κατά το ποσοστόν της εκάστοτε αυξήσεως του κατωτάτου ορίου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου.

3. Τα περί ου το παρόν άρθρον πρόσωπα εξακολουθούν να καταβάλλουν υπερ του Κλάδου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης την εισφοράν ησφαλισμένου εκ 10%, υπολογιζομένην επί του λαμβανομένου ειδικού επιδόματος και των αποδοχών των, ως ορίζονται εις το άρθρον 19 του παρόντος, μέχρι της συνταξιοδοτήσεώς των κατά τας διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρον 8.

1. Τα περί ων η παρ. 1 του άρθρου 7 του παρόντος πρόσωπα τα έχοντα συμπληρώσει ή συμπληρούντα, μετά την ισχύν του παρόντος νόμου, 10 έτη πραγματικής ασφαλίσεως εις το Ταμείον ως Τεχνικοί Τύπου, θεωρούνται ότι έχουν συμπληρώσει τριάκοντα πέντε (35) έτη συνταξίμου υπηρεσίας, υπολογιζομένης δι' όλας τας νομίμους συνεπείας, απολυόμενα εκ της εργασίας των λόγω νέας τεχνολογίας (μείωσις απαιτουμένου αριθμού απασχολουμένων, αδυναμία εκμαθήσεως νέας τεχνολογίας, διακοπή εκδόσεως εντύπων κ.λπ.) δικαιούνται συντάξεως, το ποσόν της οποίας θα είναι ίσον προς τον 50πλάσιον του κατά την 1ην Ιουνίου 1981 ισχύοντος κατωτάτου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου, προσαυξανόμενον κατά τα προβλεπόμενα υπό του καταστατικού του Κλάδου οικογενειακά επιδόματα.

2. Από 1.1.1982 το περί ου η προηγουμένη παράγραφος ποσόν προσαυξάνεται κατά 7,5%, έκτοτε δε θα προσαυξάνεται κατά το ποσοστόν της εκάστοτε αυξήσεως του κατωτάτου ορίου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτου.

3. Τα περί ου ή προηγουμένη παράγραφος πρόσωπα, απολυόμενα της εργασίας των λόγω νέας τεχνολογίας, προ της συμπληρώσεως 10 ετών πραγματικής ασφαλίσεως, συνεχίζουν να λαμβάνουν το ειδικόν επίδομα μέχρι της συμπληρώσεως του ορίου τούτου ασφαλίσεων, το οποίον μετατρέπεται από του ορίου τούτου εις σύνταξιν.

4. Από της χορηγήσεως της συντάξεως παύει καταβαλλόμενον το περί ου το άρθρον 7 του παρόντος ειδικόν επίδομα.

Άρθρον 9.

1. Οι αναφερόμενοι εις τα άρθρα 5 και 7 του παρόντος τεχνικού τύπου και μετά την επιδότησιν των διατηρούν το δικαίωμα της εργασίας εις τα έντυπα περί ων τα άρθρα ταύτα.

2. Οι ανωτέρω τεχνικοί τύπου οι απασχολούμενοι μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος εις τα ανωτέρω έντυπα δικαιούνται να αποχωρούν της εργασίας των και οι εργοδόται των δικαιούνται να καταγγείλουν την σύμβασιν εργασίας των λαμβάνοντες την σύνταξιν των άρθρων 6 και 8 του παρόντος εφ' όσον:

α) Εχουν συμπληρώσει, μέχρις ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου, ηλικίαν 51 τουλάχιστον ετών και 20 τουλάχιστον συντάξιμα έτη, εκ των οποίων 8 τουλάχιστον εις την ασφάλισιν του ταμείου και απασχολούνται εις έντυπα τα οποία εφήρμοσαν την νέαν τεχνολογίαν έστω και αν ύλη τριών (3) σελίδων στοιχειοθετείται δια της λινοτυπικής μεθόδου.

β) Συνεπλήρωσαν ή συμπληρώνονν, μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος νόμου, ηλικίαν 55 τουλάχιστον ετών και 20 τουλάχιστον συντάξιμα έτη, εκ των οποίων 15 τουλάχιστον εις την ασφάλισιν του Ταμείου.

γ) Αδύνατον αντικειμενικώς να προσαρμοσθούν και μετά την εκπαίδευσίν των εις τας νέας τεχνολογικάς μεθόδους υπό των επιχειρήσεων εις τας οποίας απασχολούνται, εφόσον πληρούν τας προϋποθέσεις της παρ. 1 των άρθρων 5 και 7 του παρόντος.

3. Τεχνιχοί Τύπου ησφαλισμένοι εις το Ταμείον ή το ΚΑΤΤΘ μέχρι ενάρξεως ισχύος του παρόντος, συμπληρώσαντες ή συμπληρούντες 25 τουλάχιστον συντάξιμα έτη, εκ των οποίων 20 τουλάχιστον εις την ασφάλισιν του Ταμείου ή του ΚΑΤΤΘ δύνανται να αποχωρούν της εργασίας των ανεξαρτήτως ηλικίας λαμβάνοντες την ακόλουθον σύνταξιν:

α) Οι έχοντες συμπληρώσει τας ως άνω προϋποθέσεις μέχρι ενάρξεως ισχύος του παρόντος, την σύνταξιν την προβλεπομένην εις τα άρθρα 6 και 8 εφόσον έχουν και τας προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 7 του παρόντος νόμου.

β) Οι συμπληρούντες τας προϋποθέσεις της παρούσης παραγράφου μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος νόμου, έχοντες και τας προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 7, την ανωτάτην σύνταξιν υπό τους περιορισμούς οι οποίοι προβλέπονται υπό του καταστατικού του Ταμείου (κλίμαξ συντάξεως).

γ) Οι συμπληρούντες τας προϋποθέσεις της παρούσης παραγράφου μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος νόμου, εφόσον δεν έχουν τας προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 7 την σύνταξιν την προβλεπομένην υπό του καταστατικού του Ταμείου.

4. Εν περιπτώσει καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ή οικειοθελούς αποχωρήσεως, κατά τα ανωτέρω, οι τεχνικοί περί ων το παρόν άρθρον λαμβάνουν τα 40% της αποζημιώσεως του Ν. 2112/1920. Εαν κατά τον χρόνον της καταγγελίας ή της αποχορήσεως επιδοτούνται, εις τον υπολογισμόν της ανωτέρω αποζημιώσεως των λαμβάνεται υπ' όψιν και η επιδότησίς των, ήτις μετατρέπεται εις σύνταξιν με τα προβλεπόμενα επιδόματα.
***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά την παρ. 5 του άρθρου 31 του Ν. 1264/1982 (Α 79): "Η αληθινή έννοια της παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 1186/1981 είναι ότι ο υπολογισμός του χρόνου υπηρεσίας των Τεχνικών Τύπου στους οποίους αναφέρεται η διάταξη γίνεται κατά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις ή Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας εφόσον ειδικά ρυθμίζουν το θέμα".

Άρθρον 10.

1. Τεχνικοί Τύπου, που κατά τη δημοσίευση του ν. 1186/1981 έχουν πέντε (5) χρόνια πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο και απασχολούνται στα έντυπα που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 7, εφόσον απολύονται χωρίς υπαιτιότητα του εργοδότη πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 9 και χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 1 των άρθρων 6 και 8, δικαιούνται σύνταξη, η οποία υπολογίζεται μόνο βάσει του χρόνου ασφάλισής τους στο ταμείο, κατά την παρακάτω κλίμακα :

Χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο - Σύνταξη
α.   5 έως 10 χρόνια 10.000 δρχ.
β. 10 χρόνια και μία ημέρα έως 15 χρόνια 20.000 δρχ.
γ. 15 χρόνια και μία ημέρα έως 20 χρόνια 30.000 δρχ.
δ. 20 χρόνια και μία ημέρα έως 25 χρόνια 40.000 δρχ.
ε. πάνω από 25 χρόνια, η σύνταξη που προβλέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του ταμείου.

Τα ποσά των περιπτώσεων α, β, γ και δ προσαυξάνονται κατά τα ποσοστά των αυξήσεων που έχουν χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 από την έναρξη ισχύος του νόμου 1186/1981. Πλήρες έτος λογίζεται αυτό που περιλαμβάνει από 300 μέχρι 365 ημέρες εργασίας και σε κάθε ημέρα εργασίας αναλογεί μία ημέρα ασφάλισης".
*** Οι αρχικές παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν από την ως άνω παρ.1 με την παρ. 6 άρθρ.66 Ν.2676/1999 ΦΕΚ Α 1/5.1.1999

2. Εν περιπτώσει κατά την οποίαν οι ανωτέρω τεχνικοί απολυθούν προ της συμπληρώσεως των προϋποθέσεων του άρθρου 9 του παρόντος, είτε υπαιτιότητι του εργοδότου (π.χ. διακοπή εκδόσεως), είτε ένεκα μειώσεως του απαραιτήτου αριθμού των απαιτουμένων τεχνικών της συγκεκριμένης ειδικότητος λόγω της τεχνολογικής προόδου (δηλ. εις την περίπτωσιν αυτήν δεν πρόκειται να προσληφθή άλλος εις την θέσιν του απολυομένου) είτε λόγω ασθενείας ή ατυχήματος, θα λαμβάνουν τα 40% της αποζημιώσεως του νόμου 2112/1920, υπολογιζομένης επί του συνόλου του ειδικού επιδόματος και των αποδοχών των και συνταξιοδοτούνται κατά τα άρθρα 6 και 8 του παρόντος, αντιστοίχως.

3. Τεχνικοί Τύπου συμπληρούντες μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος, το 60ον έτος της ηλικίας των, απολύονται της εργασίας των δικαιούμενοι τα 40% της αποζημιώσεως του Νόμου 2112/1920 και λαμβάνουν την σύνταξιν του παρόντος άρθρου αναλόγως των πραγματικών ετών ασφαλίσεώς των εις το Ταμείον Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών και του Κλάδου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Θεσ/νίκης, έστω και εάν δεν έχουν συμπληρώσει τας προϋποθέσεις συνταξιοδοτήσεως του άρθρου 9 του παρόντος.

*** Οι παρ. 3 και 4 αναριθμήθηκαν σε 2 και 3 αντίστοιχα με την παρ. 6 άρθρ.66 Ν.2676/1999 ΦΕΚ Α 1/5.1.1999

Άρθρον 11.

1. Οι κατά την δημοσίευσιν του παρόντος συνταξιούχοι του Κλάδου Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών λαμβάνουν ως σύνταξιν το άθροισμα των ποσών κυρίας και επικουρικής σνντάξεως, μη εφαρμοζομένων, εν προκειμένω, των διατάξεων του άρθρου 46 παραγρ. 8 του Καταστατικού του Ταμείου, περί ανωτάτου ορίου συντάξεως. Από της αυτής ημερομηνίας παύει να καταβάλλεται εις τα πρόσωπα ταύτα σύνταξις εκ του Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως.

2. Οι μετά την δημοσίευσιν του παρόντος καθισταμένοι συνταξιούχοι τον Κλάδου Επικουρικής Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Αθηνών δικαιούνται εφεξής επικουρικής συντάξεως, το ποσόν της οποίας ορίζεται ίσον προς τα 18% του ποσού της καταβαλλομένης συντάξεως, άνευ των προσαυξήσεων οικογενειακών επιδομάτων και απολύτου αναπηρίας.

Άρθρον 12.

Από της πρώτης του μεθεπομένου μηνός της αυξήσεως του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδικεύτου εργάτου αι χορηγούμεναι συντάξεις, υπό του περί ου το άρθρον 1 του παρόντος Κλάδου και Λογαριασμού, αυξάνονται κατά το αυτό ποσοστόν αυξήσεως, μη εφαρμοζομένων εν προκειμένω των διατάξεων του άρθρου 46 παράγραφος 8 του Καταστατικού του Ταμείου (ΤΑΤΤΑ) και του άρθρου 32 παρ. 6 του Καταστατικού του ΚΑΤΤΘ, περί ανωτάτου ορίου συντάξεως, προκειμένου περί των συνταξιοδοτηθησομένων κατά τας διατάξεις των άρθρων 6 και 8 του παρόντος.

Άρθρον 13.

1. Τα εκάστοτε εις χρήματα διαθέσιμα του Ταμείου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου επενδύονται εις ομόλογα ΕΤΘΑ ή λοιπών Τραπεζών με το ανώτατον επιτόκιον, ως και εις άλλα χρηματόγραφα ισοδυνάμου αποτελέσματος, δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου.

2. Κατά την αυτήν διαδικασίαν επενδύεται εις τους αυτούς τίτλους και το προϊόν της ρευστοποιήσεως των κατά την δημοσίευσιν του παρόντος υφισταμένων χρηματιστηριακών τίτλων και λοιπών χρηματογράφων του Ταμείου.

Άρθρον 14.

1. Ο Κλάδος Στέγης και Αποκαταστάσεως και ο Κλάδος Προνοίας του Ταμείου Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου, ως και ο Λογαριασμός Προνοίας Θεσσαλονίκης πληρούνται έως ότου εξαντλήσουν τα αποθεματικά τους, υπό την επιφύλαξίν της παρ. 2 του παρόντος.

2. Απασα ή ακίνητος περιουσία του Κλάδου Στέγης και Αποκαταστάσεως περιέρχεται αυτοδικαίως εις τον Κλάδον Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών, και χορηγήσεως ειδικού επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας, ο οποίος απαλλάσσεται της υποχρεώσεως καταβολής φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων υπέρ του Δημοσίου ως και άλλων φόρων, τελών ή δικαιωμάτων υπέρ Δήμου ή Κοινότητος ή ετέρων τρίτων.

3. Περί της μεταστάσεως της κυριότητος, ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών συντάσσει την σχετικήν πράξιν, περιέχουσαν περιγραφήν των ακινήτων, μεταγραφομένων εις τα βιβλία του οικείου Υποθηκοφυλακείου ατελώς, εφαρμοσμένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 1198 Α.Κ.

Άρθρον 15.

1. Αι υπό του Κλάδου Ασθενείας και Μητρότητος Τεχνικών Τύπου Αθηνών χορηγούμεναι παροχαί εις τους κατά την δημοσίευσιν του παρόντος ησφαλισμένους και συνταξιούχους τεχνικούς τύπου δεν δύνανται να υπολείπονται καθ' ύψος και κατ' έκτασιν των αντιστοίχων παροχών, των χορηγουμένων υπό του Ενιαίου Δημοσιογραφικού οργανισμού επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).

2. Οι περί ων το άρθρον 4 του παρόντος τεχνικοί τύπου δικαιούνται των υπό του Κλάδου Ασθενείας και Μητρότητας του Ταμείου προβλεπομένων παροχών.

Άρθρον 16.

1. Η κατά την 31.12.1980 υφισταμένη περιουσία του Κλάδου Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών διατίθεται δια την σύστασιν οικοδομικού συνεταιρισμού υπό των περί ων ή παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος προσώπων.

2. Τα πρόσωπα τα αναφερόμενα εις την παρ. 1 του άρθρου 5 του παρόντος δεν υπάγονται εφεξής εις την ασφάλισιν του Κλάδου Ανεργίας, μη υποκείμεναι εις την υπό του άρθρου 72 παρ. 7 του Καταστατικού προβλεπομένην εισφοράν.

Άρθρον 17

Αι κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος κεναί οργανικαί θέσεις του Ταμείου πληρούνται εντός διμήνου από της ημερομηνίας ταύτης δια του προσωπικού των αντιστοίχων κενών θέσεων κατά κλάδους και βαθμούς των προβλεπομένων υπό του οργανισμού του Ταμείου.

Άρθρον 18.

1. Τεχνικοί Τύπου εργαζόμενοι μονίμως εις τα έντυπα των άρθρων 5 και 7 του παρόντος, μη συμπληρούντες μέχρις ενάρξεως ισχύος τον παρόντος νόμου 5 έτη πραγματικής ασφαλίσεως εις το ΤΑΤΤΑ και ΚΑΤΤΘ εξακολουθούν να εργάζονται εις τα έντυπα ταύτα, υποχρεουμένων των επιχειρήσεων εις την καταβολήν αποζημιώσεως των ετών υπηρεσίας των κατά την κλίμακα του Ν. 2112/1920, υπολογιζομένης επί τη βάσει μισθού αποζημιώσεως, ο οποίος είναι ίσος με την διαφοράν μετά των αποδοχών των του χρόνου ενάρξεως ισχύος του παρόντος νόμου και των τοιούτων του άρθρου 19 του παρόντος.

2. Οι ησφαλισμένοι της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, απολυόμενοι, μετά την έναρξιν ισχύος του παρόντος νόμου, άνευ υπαιτιότητος των ή λόγω εφαρμογής της νέας τεχνολογίας, δικαιούνται, εάν μεν έχουν συμπληρώσει 5ετίαν εις την ασφάλισιν του ΤΑΤΤΑ και ΚΑΤΤΘ τα 40% της αποζημιώσεως του Ν. 2112/1980, ως και συντάξεως όπως αύτη καθορίζεται εις το άρθρον 10 του παρόντος, εάν δεν έχουν συμπληρώσει την ως άνω 5ετίαν δικαιούνται πλήρη την υπό του Ν. 2112/1920, προβλεπομένην αποζημίωσιν.

Άρθρον 19.

Α. Οι όροι αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου, των εργαζομένων μέχρι της ενάρξεως ισχύος του παρόντος εις τα έντυπα των άρθρων 5 και 7 του παρόντος είναι οι εξής:

1) Η μηνιαία αμοιβή των προσδιορίζεται εις ποσοστόν του εκάστοτε καταβαλλομένου επιδόματός των, ανερχόμενον εις τα 60% τούτου δια τους απασχολουμένους εις πρωϊνάς εφημερίδας ή περιοδικά ή εφημερίδας εις τας οποίας η εργασία άρχεται μετά την 6ην πρωϊνήν και εις τα 70% δια τους απασχολουμένους εις απογευματινάς εφημερίδας. Ειδικώς οι Τεχνικοί Τύπου οι αναφερόμενοι εις το άρθρον 7 του παρόντος λαμβάνουν αμοιβήν ίσην με τα 70% του ειδικού επιδόματος απασχολούμενοι είτε εις απογευματινάς είτε εις πρωϊνάς εφημερίδας.

2) Αι ανωτέρω αποδοχαί προσαυξάνονται νομίμων επιδομάτων νυκτερινής εργασίας, αργιών, γάμου.

3) Αι βασικαί αποδοχαί μετά των επιδομάτων αργιών και νυκτερινής εργασίας των πιεστών των απογευματινών εφημερίδων δεν δύνανται να υπολείπονται των αντιστοίχων αποδοχών (βασικών και επιδομάτων) των εργαζομένων εις τα τυπογραφεία των ιδίων εφημερίδων.

4) Αι αμοιβαί αύται οφείλονται δια μηνιαίαν απασχόλησιν επί εβδομαδιαίας βάσεως 38 ωρών, από τας οποίας αι 8 θα παρέχωνται υποχρεωτικώς δια την έκδοσιν των πρωϊνών φύλλων της Κυριακής ή των απογευματινών φύλλων της Δευτέρας ή μεθ' ημέραν αργίας. Δια τας απογευματινάς εφημερίδας εις τας οποίας ή εργασία άρχεται μετά την 6ην πρωινήν ώραν ή εβδομαδιαία απασχόλησις ορίζεται εις 42 ώρας.

5) Εντος του ανωτέρω ωραρίου απασχολήσεως, οι Τεχνικοί Τύπου υποχρεούνται να εργάζονται εις οιανδήποτε σχετικήν με την τυπογραφίαν ύλην και όχι μόνον εις ϋλην του εντύπου εις τον οποίον εργάζονται. Μετά το "κλείσιμον" της εφημερίδος δεν υποχρεούνται να προσφέρουν εργασίαν.

Ειδικώς δια το πιεστήριον, μετά το τέλος της εκτυπώσεως, οι πιεσταί υποχρεούνται μόνον εις τον καθαρισμόν των μηχανημάτων.

6) Αι ανωτέρω αποδοχαί και όροι εργασίας δεν ισχύουν εις περιπτώσεις αναθέσεως ειδικών καθηκόντων προϊσταμένου (αρχιεριάτου - αρχιπιεστού), οπότε οι όροι εργασίας των καθορίζονται βάσει ελευθέρας συμφωνίας, αι δε βασικαί αποδοχαί των δύνανται να ανέλθουν μέχρι του διπλασίου των βασικών αποδοχών των Τεχνικών Τύπου των απασχολουμένων εις απογευματινάς εφημερίδας.

7) Η παραγωγικότης των Τεχνικών καθ' ημέραν και ουχί καθ' ώραν καθορίζεται:

Δια την λινοτυπίαν εις 935 "αράδες" διορθωμένας ως το κείμενον των 10,5 έως 11 τετραγώνων ανά 6ωρον και εις 1.275 "αράδες" διορθωμένας ως το κείμενον των 10,5 έως 11 τετραγώνων ανά 8ωρον και εις "σώμα" (πάχος αράδας) και γράμματα των επτά (7) στιγμών.

Δια την φωτοσύνθεσιν εις 46.750 κρούσεις πλήκτρων διορθωμένας ως το κείμενον ανά 6ωρον και εις 63.750 κρούσεις πλήκτρων διορθωμένας ως το κείμενον ανά 8ωρον.
Δια την εκμάθησιν της νέας τεχνολογίας απαιτείται εκπαίδευσις ενός μηνός και ή απόδοσις σταδιακώς θα είναι:

Δια το πρώτον δίμηνον 30.250 κρούσεις πλήκτρων διορθωμένας ως το κείμενον ανά 6ωρον και 41.250 κρούσεις πλήκτρων διορθωμένας ως το κείμενον ανά 8ωρον.

Μετά τετράμηνον απασχόλησιν και μέχρις 6 μηνών 38.500 κρούσεις πλήκτρων διορθωμένας ως το κείμενον ανά 6ωρον και 52.500 κρούσεις πλήκτρων διορθωμένας ως το κείμενον άνα 8ωρον.

Η ανωτέρω ελαχίστη παραγωγικότης προϋποθέτει χειρόγραφα ευανάγνωστα και κείμενον συνήθους ύλης εφημερίδος.

Την παραγωγικότητα ελέγχει η Επιτροπή του άρθρου 20.
Την αντικειμενικότητα της περιπτώσεις γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 9 κρίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον της ΕΤΗΠΤΑ εις ειδικήν συνεδρίασιν με την συμμετοχήν εκπροσώπου της ΕΙΗΕΑ.

8) Το ωράριον εργασίας των Εφημερίδων καθορίζεται ως εξής:

α) Πρωιναί Εφημερίδες:

αα) καθημεριναί εκδόσεις:
Τυπογραφείον: 6η απογευματινή έως 12η μεσονυκτίου.

Πιεστήριον: 11η βραδυνή έως 5η πρωινή.

ββ) Εκδόσεις Κυριακής:

Τυπογραφείον: 11η πρωινή έως 7η απογευματινή.

Πιεστήριον: 5η απογευματινή έως 1η πρωινή.

γγ) Εκδόσεις αργιών (πλην Κυριακών):

Αναλόγως ώρας "κλεισίματος" Εφημερίδος, θα μετατίθεται ή ώρα ενάρξεως εργασίας Τυπογραφείου και Πιεστηρίου.

β) Απογευματιναί Εφημερίδες:

αα) καθημεριναί εκδόσεις:

Τυπογραφείον: 12η μεσονυκτίου έως 6η πρωινή.

Πιεστήριον: 4,30 πρωινή έως 10,30 πρωινή.

ββ) Εκδόσεις μεθ' ημέραν Κυριακήν ή αργίαν:

Τυπογραφείον: 8η εσπερινή έως 4η πρωινή.

Πιεστήριον: 2α πρωινή έως 10η πρωινή.

γ) εις τα ανωτέρω ωράρια συμπεριλαμβάνεται ημίσεια ώρα αναπαύσεως.

δ) Αι ημέραι και ώραι εργασίας των Τεχνικών Τύπου οι οποίοι
εργάζονται εις το Τυπογραφείον και το Πιεστήριον των αθλητικών
εφημερίδων παραμένουν ως ίσχυον προ της δημοσιεύσεως του παρόντος.

ε) Εξαιρουμένης της περιπτώσεως κοινής συμφωνίας, απαγορεύεται ή
αλλαγή της ώρας ενάρξεως και λήξεως της εργασίας των Τεχνικών Τύπου,
εκτός εάν τούτο επιβάλλεται από τας ανάγκας εκδόσεως των απογευματινών
εφημερίδων και η αλλαγή αύτη πρόκειται να ισχύση δι' όλας τας
απογευματινάς εφημερίδας, επί τετράμηνον τουλάχιστον. Ειδικώτερον δια
τας πρωινάς εφημερίδας ή μετάθεσις της ώρας λήξεως της εργασίας των
Τεχνικών μετά την 12ην μεσονυκτίου επιτρέπεται μόνον κατόπιν κοινής
συμφωνίας.

Απασχόλησις προ ή μετά τις ανωτέρω ωράρια συνιστά υπερωριακήν
απασχόλησιν αμειβομένην δια του ωρομισθίου προσηυξημένου κατά 100%.

9) Η εβδομάς των πέντε (5) εργασίμων ημερών θα καθιερωθή και δια
τους Τεχνικούς Τύπου, όταν καθιερωθή και δια τους λοιπούς εργαζομένους
της Ελλάδος, χωρίς να μειωθή ο συνολικός χρόνος της εβδομαδιαίας
απασχολήσεως.

10) Εκτάκτως απασχολούμενοι εις την έκδοσιν των εφημερίδων, εφ' όσον
έχουν ασφαλισθή εις το Ταμείον, μέχρι της ενάρξεως της ισχύος του
παρόντος, αντικαθιστούν με αυτούς τους όρους αμοιβής και εργασίας,
τυχόν απολυομένους ή αποχωρούντας Τεχνικούς Τύπου, εφ' όσον παρίσταται
ανάγκη αντικαταστάσεως των οπωσδήποτε αποχωρούντων και υπό τον όρον
ότι διαθέτουν τα σχετικά προσόντα.

11) Εν περιπτώσει συλλογικής απαιτήσεως αυξήσεως των αποδοχών αι
οποίαι καθορίζονται υπό του παρόντος νόμου μειούται το επίδομα των
άρθρων 5 και 7 του παρόντος κατά το ποσοστόν της αυξήσεως, ή δε εκ της
μειώσεως διαφορά αποδίδεται εις τον οικείου εργοδότην.

Β. Αι επιχειρήσεις των εντύπων των άρθρων 5 και 7 εφ' όσον
εφαρμόσουν την νέαν τεχνολογίαν υποχρεούνται να εκπαιδεύσουν εις όλας
τας, ειδικότητας αντιστοίχως της νέας τεχνολογίας τους Τεχνικούς Τύπου
τους απασχολουμένους εις τα έντυπα ταύτα.

Γ. Ο τόπος εργασίας των Τεχνικών Τύπου καθορίζεται υπό της
διευθύνσεως του εντύπου. Αι λινοτυπικαί μονάδες δύνανται να
εγκαθίστανται εις διαφορετικόν τόπον από τας φωτοσυνθετικάς, αλλ'
εκάστης τούτων δεν δύναται να επιμερίζεται εις διαφόρους τόπους
εργασίας.

Αρθρον 20.

1. Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας των τεχνικών τύπου, περί ών τα άρθρα 5 και 7 του παρόντος, δέον όπως είναι ειδικώς ητιολογημένη.

2. Δια την ύπαρξιν και την βασιμότητα της αιτίας της απολύσεως αποφασίζει τετραμελής επιτροπή, απαρτιζομένη εκ δύο (2) μελών του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΙΗΕΑ και δύο (2) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΗΠΤΑ. Εν περιπτώσει αδυναμίας λήψεως σχετικής αποφάσεως, δια την απόλυσιν αποφασίζει το Μονομελές Πρωτοδικείον Αθηνών, το οποίον επιλαμβάνεται της υποθέσεως, κατόπιν αιτήσεως παντός ενδιαφερομένου και δικάζει κατά την διαδικασίαν των ασφαλιστικών μέτρων.

3. Από της ημερομηνίας του γενεσιουργού λόγου της απολύσεως μέχρι της εκδόσεως της ανωτέρω αποφάσεως των ασφαλιστικών μέτρων, ο εργοδότης δικαιούται να θέση τον εργαζόμενον εις διαθεσιμότητα, καταβάλλων προσωρινώς το ήμισυ των αποδοχών του.

4. Η απόφασις της επιτροπής ή του ως άνω δικαστηρίου δεν εμποδίζει τους ενδιαφερομένους να προσφύγουν εις το αρμόδιον κατά την διαδικασίαν εκδικάσεως των εργατικών διαφορών δικαστήριον, το οποίον αποφασίζει τελικώς δια την εγκυρότητα της απολύσεως.

Αρθρον 21.

Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων των άρθρων 5, 7 και 19, των οποίων η ισχύς άρχεται από της πρώτης του μεθεπομένου της δημοσιεύσεως του παρόντος δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως μηνός.