OAEDΣτο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ μπορεί να εγγραφεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας 15-74 ετών το οποίο α) δεν έχει εργασία β) δεν είναι μαθητής, σπουδαστής ή φοιτητής οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, γ) είναι διαθέσιμο στην αγορά εργασίας και δ) αναζητά ενεργά απασχόληση.

Για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται.

Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος.

  • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

EFKA.jpg

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, δικαίωμα υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, από 01/01/2017, έχουν τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 4 του νέου ασφαλιστικού νόμου (ν. 4387/2016), καθώς και οι ασφαλισμένοι φορέων, κλάδων και λογαριασμών, που εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), με βάση το άρθρο 53 του ανωτέρω νόμου, ανεξαρτήτως του χρόνου πρώτης υπαγωγής τους στην ασφάλιση. Η προαιρετική ασφάλιση πραγματοποιείται ή για κύρια σύνταξη ή/και επικουρική ή/και για ασθένεια σε είδος και σε χρήμα.

Προϋποθέσεις για υπαγωγή στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Δυνατότητα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης έχει κάθε πρόσωπο του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, εφόσον συγκεντρώνει αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

sintaksiouxoi 630 4Η απασχόληση των συνταξιούχων ρυθμίζεται καταρχήν από το άρθρο 63 του Ν. 2676/1999, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 3863/2010. Αναφορικά με την απασχόληση των συνταξιούχων, ισχύουν τα εξής:

Συνταξιούχοι γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία:

α) Συνταξιούχοι έως 55 ετών :
Για τους συνταξιούχους γήρατος φορέων κύριας ασφάλισης οι οποίοι απασχολούνται ως μισθωτοί (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας) αναστέλλεται η καταβολή της κύριας και της επικουρικής σύνταξής τους, μέχρις ότου συμπληρώσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους.

Από 1/1/2015 και εφεξής καθιερώνεται νέο σύστημα υπολογισμού συντάξεων, το οποίο βασίζεται στην πρόβλεψη βασικής σύνταξης και αναλογικού ποσού σύνταξης.

Ειδικότερα:

Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται 1/35 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας. Ο συντελεστής για τα συντάξιμα χρόνια που θα διανυθούν από 1/1/2011 και μετά είναι αυτός που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος του συνολικού συντάξιμου χρόνου.

aneneosi-vivliariou-ygeias-online.jpgΑπό την Γ΄Διεύθυνση Ασφάλισης - Παροχών μας ενημερώνουν ότι, προκειμένου να προχωρήσουν στη θεώρηση των βιβλιαρίων ασθενείας για το έτος 2017, είναι απαραίτητη η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών:
Για όλα τα έμμεσα μέλη τα οποία είναι άνω των 18 ετών:

Δελτίο ταυτότητας (φωτοτυπία)
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ

Επιπλέον, για τα τέκνα που σπουδάζουν:
Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους

Για τα έμμεσα μέλη κάτω των 18 ετών:
ΑΜΚΑ

Για τους συνταξιούχους
ΑΜΚΑ.
Σε περίπτωση που ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος ασφαλίζει τον/την σύζυγο, να επιδεικνύεται το εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2015.

SYNTAKSEIS-XHREIAS.jpg

Μειώνονται οι συντάξεις χηρείας με τις πιο αυστηρές προϋποθέσεις στην περίπτωση των διαζευγμένων, ενώ και οι συντάξεις άγαμων θυγατέρων ανήκουν πλέον στο παρελθόν.

Ολες οι αλλαγές, αφορούν θανάτους που επήλθαν μετά την 13η Μαίου του 2016. Αποκλείονται ωστόσο, οι αιτούντες στις περιπτώσεις που ο θανών δεν έχει τις προϋποθέσεις για πλήρη ή μειωμένη σύνταξη.

Συγκεκριμένα με εγκύκλιο που ήδη έχει εκδώσει το υπουργείο Εργασίας οι προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα μέλη συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, εφόσον ο θάνατος επήλθε από 13.05.2016 και μετά άλλαξαν και εισάγονται ρυθμίσεις με ενιαίες αρχές και κανόνες, για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα προέλευσης.

Επίσης ορίζεται ότι προκειμένου να χορηγηθεί σύνταξη λόγω χηρείας στα δικαιοδόχα μέλη σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου, ο θανών θα πρέπει κατά τον θάνατο να έχει συμπληρώσει τις χρονικές προϋποθέσεις για τη λήψη σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας, πλήρους ή μειωμένης, όπως διαμορφώνονται ανά ασφαλιστικό οργανισμό και ανά κατηγορία ασφαλισμένων (παλαιοί ­ νέοι).

Ειδικότερα ώς δικαιοδόχα μέλη που υπό προϋποθέσεις λαμβάνουν τη σύνταξη λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για κάθε κατηγορία, ο επιζών σύζυγος, τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιηθέντα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετημένα και όσα εξομοιώνονται με αυτά καθώς και ο/η διαζευγμένος/η σύζυγος

Οι προϋποθέσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο είναι οι εξής:

Περί ρυθμίσεως θεμάτων Κοινωνικής Ασφαλίσεως 

και εργασίας των τεχνικών Τύπου,

λόγω αλλαγής τεχνολογίας (Α' 202).

Άρθρον 1.

1. Ο παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Αθηνών υφιστάμενος Κλάδος Συντάξεων Εργατών Τύπου Αθηνών μετονομάζεται εις Κλάδον Συντάξεων Τεχνικών Τύπου Αθηνών και χορηγήσεως Ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας.

2. Ο Λογαριασμός Κυρίας Ασφαλίσεως του παρά τω ΤΑΕΤΑ Κλάδου Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης μετονομάζεται εις Λογαριασμόν Συντάξεων Τεχνικού Τύπου Θεσσαλονίκης και χορηγήσεως ειδικού Επιδόματος Αλλαγής Τεχνολογίας. Ο Κλάδος Ασφαλίσεως Εργατών Τύπου Θεσσαλονίκης μετονομάζεται εις Κλάδον Ασφαλίσεως Τεχνικών Τύπου Θεσσαλονίκης (ΚΑΤΤΘ).