Υπογράφηκε η απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών για την δωρεάν μετακίνηση όλων των ανέργων εγγεγραμμένων του ΟΑΕΔ με τα μέσα μεταφοράς αλλά και η διαγραφή όλων των προστίμων που τους έχουν επιβληθεί για λαθρεπιβίβαση. Η απόφαση έχει ήδη εκδοθεί σε ΦΕΚ και οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σχέδιο νόμου για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη

καταθέτει το υπουργείο Εργασίας

19 χρόνια μετά από την κύρωσή του

Σχέδιο νόμου για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (ΕΚΧ) καταθέτει το υπουργείο Εργασίας. Το νομοσχέδιο αποτελεί κύρωση του Αναθεωρημένου ΕΚΧ που έρχεται να αντιμετωπίσει τάσεις απορρύθμισης και αποδόμησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Μοντέλου μέσα από μνημονιακές ρυθμίσεις, όπως αυτές διαπιστώθηκαν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Γίνεται ειδική αναφορά στην υποχρέωση της διαιτησίας όταν δεν υπογράφεται συλλογική σύμβαση και στο ότι αυτή δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει με συναίνεση και των δύο μερών. Άρα η ΑΕΚΧ ανοίγει το δρόμο για μονομερή προσφυγή στη διαιτησία, μέτρο που διαφωνεί η τρόικα. Επίσης δεν δεσμεύεται η Ελλάδα ως προς τη ρύθμιση για να θεσπίσει την ανταπεργία στους εργοδότες.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του εν λόγω Σχεδίου Νόμου, υπάρχουν ξεχωριστά άρθρα στην ΑΕΚΧ που προστατεύουν την αγορά εργασίας ως εξής:

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2, 5 παρ.1 εδ.α, 3 παρ.8 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ.3 του Ν.Δ 4547/1966) του Α.Ν 539/1945 και άρθρου 3 παρ.16 του Ν.4504/1966, προκύπτει ότι οι αποδοχές αδείας μαζί με το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της αδείας ενώ συνάγεται μεταξύ άλλων και σύμφωνα με την νομολογία των Δικαστηρίων, ότι είναι άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου περί συμψηφισμού (καταλογισμού) των τυχόν υπέρτερων των νομίμων καταβαλλόμενων αποδοχών προς τις οφειλόμενες αποδοχές και το επίδομα αδείας.

Ο κοινωνικός σκοπός των διατάξεων περί αδείας των μισθωτών αποβλέπει στην εξασφάλιση της οικονομικής δυνατότητας του αδειούχου μισθωτού να ξεκουραστεί από την εργασία του και να απολαύσει την άδειά του, λαμβάνοντας προκαταβολικά τις αποδοχές και το επίδομα αδείας με τη λήψη της κανονικής άδειας.

Κατά συνέπεια αποτελεί παράβαση της εργατικής νομοθεσίας η πρακτική πολλών επιχειρήσεων να καταβάλλονται οι αποδοχές και το επίδομα αδείας στο τέλος του ημερολογιακού έτους ή σε συγκεκριμένη ημερομηνία το καλοκαίρι (π.χ εντός Αυγούστου) ή ακόμη η τμηματική καταβολή των παραπάνω κάθε μήνα με την μισθοδοσία, ενώ σε κάθε περίπτωση έχει προηγηθεί η χορήγηση της κανονικής άδειας στον εργαζόμενο σε προηγούμενα χρονικά διαστήματα.

Βασίλης Τραϊανόπουλος
Επιθ. Εργασιακών Σχέσεων

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέδωσε Δελτίου Τύπου αναφορικά με την περίπτωση εγκύου της οποίας ο ΟΑΕΔ αρνήθηκε να χορηγήσει επίδομα ανεργίας με το σκεπτικό ότι η καταγγελία της ήταν άκυρη λόγω της εγκυμοσύνης της.
Κατά της απορριπτικής απόφασης του ΟΑΕΔ η απολυμένη έγκυος άσκησε αίτηση θεραπείας που απορρίφθηκε και τότε προσέφυγε στο Συνήγορο του Πολίτη ασκώντας παράλληλα νέα αίτηση θεραπείας ενώπιον του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ για τη μεταρρύθμιση της απορρίπτικής απόφασης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη σε έγγραφό του προς τον ΟΑΕΔ τόνισε ότι η απόλυση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και 18 μήνες μετά τον τόκετο είναι μεν άκυρη αλλά επιτρέπεται εφόσον ο εργοδότης επικαλεστεί και αποδείξει σπουδαίο λόγο. Η έννοια του σπουδαίου λόγου είναι νόμιμη και εναπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων. Τυχόν υποκατάσταση της θέσης των δικαστηρίων από τον  ΟΑΕΔ θα συνιστούσε απαγορευµένη κρίση, καθ΄ υπέρβαση της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών όπως αυτή υπαγορεύεται από τη διάταξη του άρθρου 26 του Συντάγµατος αλλά και ενέργεια που ασκείται καθ’ υπέρβαση των διατάξεων των άρθρων 281, 174, 180 Α.Κ, κατά κακή χρήση της διακριτικής ευχέρειας που δίδεται στη διοίκηση, κατά παράβαση της αρχής της καλόπιστης εµπιστοσύνης του διοικουµένου και γενικώς καθ’ υπέρβαση εξουσίας.
Άλλωστε, σημειώνει ο Συνήγορος του Πολίτη, υπάρχει και σχετική εγκύκλιος του ΟΑΕΔ (40307/30-7-1986) βάσει της οποίας ρητά προβλέπται το δικαίωμα των γυναικών που απολύθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων της προστασίας της μητρότητας να λάμβάνουν επίδομα ανεργίας.
Κατόπιν των ανωτέρω το ΔΣ του ΟΑΕΔ συμμορφώθηκε στις θέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και δικαίωσε την εργαζόμενη εφαρμόζοντας την υπάριθμ. 40307/30-7-1986 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ καταβάλλοντάς της το επίδομα ανεργίας.

Αλεξία Στράτου
Δικηγόρος Εργατικού Δικαίου-LL.M.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.4 του Β.Δ 748/1966 για τους μισθωτούς του Δημοσίου και ΝΠΔΔ , των επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ ή Κοινής Ωφέλειας, καθώς επίσης και σε επιχειρήσεις που απασχολούν ένα (1) μόνο μισθωτό ορισμένης ειδικότητας (αδυναμία αντικατάστασης) μπορεί αντί της αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης, κατόπιν σχετικής άδειας της αρμόδιας υπηρεσίας του ΣΕΠΕ (η οποία χορηγείται μετά από προηγούμενη διαπίστωση της αδυναμίας χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης ) να χορηγούνται ανά περίοδο τεσσάρων μηνών, συνεχείς ημέρες άδειας απουσίας (συμψηφιστική άδεια) ίσες προς τον αριθμό των Κυριακών, κατά τις οποίες απασχολήθηκε ο μισθωτός.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 9 Ιουνίου 1993, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 – 2003 και τα άρθρα 8 και 9 της της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 – 2005 Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού, (δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό) είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα.
Το µειωµένο ωράριο (άδεια) θηλασµού και φροντίδας παιδιών,δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Για τη λήψη της ισόχρονης άδειας απαιτείται συναίνεση του εργοδότη.
Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

ποινικες κθρωσεις

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Σχετικές διατάξεις

Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α΄)

Άρθρο 2
Για την εκτέλεση του έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες :
α. … β. … γ. …
δ. Ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύκτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας. Προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας, λαμβάνει φωτογραφίες ή μαγνητοσκοπεί και προβαίνει σε μετρήσεις επιβλαβών φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων στο περιβάλλον εργασίας, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και τον εντοπισμό νέων και αναδυόμενων κινδύνων που προκαλούνται από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και τις αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας.

Τι είναι τα

Σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών (τα ονομαζόμενα μπλοκάκια), στην οποία δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, υπάρχει, όταν ο εργαζόμενος παρέχει έναντι αμοιβής τις υπηρεσίες του, χωρίς να υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη και να είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις εντολές και οδηγίες αυτού, ιδίως ως προς τον τρόπο και τον χρόνο παροχής των υπηρεσιών του.
Στην πράξη όμως πολλές φορές ενώ στη σύμβαση προσδίδεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ο χαρακτηρισμός αυτής των ανεξαρτήτων υπηρεσιών, ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του έναντι μισθού υποβάλλεται σε νομική και προσωπική εξάρτηση από τον εργοδότη, που εκδηλώνεται με το δικαίωμα του τελευταίου να ασκεί εποπτεία, να ελέγχει την εργασία που παρέχει ο εργαζόμενος, δίνοντας σε αυτόν οδηγίες ως προς την εκτέλεση και την οργάνωσή της και να καθορίζει τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο και την έκταση της παροχής της εργασίας, κατά τρόπο δεσμευτικό για τον εργαζόμενο, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να υπακούει και να ακολουθεί τις οδηγίες του εργοδότη.

Η κανονική άδεια των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, πρέπει να εξαντληθεί από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, κάθε έτους.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει μέχρι τέλος του έτους την άδεια, ακόμη κι αν ο εργαζόμενος δεν τη ζητήσει.
Μεταφορά της άδειας στο επόμενο ή σε άλλο  ημερολογιακό έτος, δεν επιτρέπεται ακόμη και αν υπάρχει συγκατάθεση του εργαζόμενου. 
Επίσης είναι άκυρη οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για εγκατάλειψη από τον εργαζόμενο του δικαιώματος του για λήψη της άδειας. (Α.Ν. 539/45 αρ. 5 παρ.1)

Ο μισθωτός που δεν έλαβε την άδειά του από πταίσμα του εργοδότη δικαιούται, αμέσως μετά  τη λήξη του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου έπρεπε να την είχε πάρει, τις αποδοχές της άδειας του, στο διπλάσιο. (άρθρο 5 παρ. 1 Α.Ν. 539/45). Για να δικαιούται όμως τις διπλάσιες αποδοχές ο εργαζόμενος, δεν αρκεί μόνο η μη χορήγηση της άδειας, αλλά θα πρέπει να αποδειχτεί και το πταίσμα του εργοδότη. Ο διπλασιασμός αφορά μόνο τις αποδοχές άδειας και όχι το επίδομα άδειας.

Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια  και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επιβάλλεται στον εργοδότη, πρόστιμο, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 όπως ισχύει.

epaggelmata

Τα 10 επαγγέλματα τα οποία -διεθνώς- αποφέρουν υψηλές απολαβές χωρίς να απαιτούν πανεπιστημιακό πτυχίο ξεχώρισε έρευνα του site συμβουλευτικής καριέρας Careercast. Χρειάζονται, ωστόσο, κάποιας μορφής εκπαίδευση και εξειδίκευση.

Το Careercast ανέλυσε στοιχεία από 200 επαγγέλματα και τα συνδύασε με δεδομένα από κρατικές αρχές, επαγγελματικές ενώσεις και άλλες πηγές. Κάποια από τα επαγγέλματα της δεκάδας δεν αντανακλούν την πραγματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης, αλλά δίνουν μια πολύ καλή εικόνα του τι έχει ζήτηση στο εξωτερικό ώστε να αναζητήσετε τις αντίστοιχες ευκαιρίες.

Στην περίπτωση που ο εργοδότης καθυστερεί να καταβάλλει τις αποδοχές στον εργαζόμενο του για σημαντικό χρόνο, τότε αυτός έχει δικαίωμα να προβεί σε επίσχεση εργασίας (Αρ.325 του Α.Κ.) Ασκώντας το δικαίωμα αυτό ο μισθωτός δηλώνει στον εργοδότη ότι διακόπτει την απασχόλησή του μέχρι να του καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές του.
Κατά το διάστημα της επίσχεσης εργασίας, ο εργοδότης περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας, έτσι οι μισθωτοί δεν υποχρεούνται να παρέχουν εργασία ούτε και να παρουσιάζονται στην επιχείρηση, αλλά απεναντίας έχουν δικαίωμα να απασχοληθούν σε άλλο εργοδότη, για αντιμετώπιση βασικών βιοτικών αναγκών τους. Πρέπει όμως ο μισθωτός, που ασκεί το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας, να βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση του εργοδότη, εφόσον αρθεί η υπερημερία του, για να αναλάβει εργασία (Α.Κ. 656- Εγγρ. Υπουρ. Εργασίας 1669/10.09.1982).
Για την εφαρμογή του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω απαραίτητες προϋποθέσεις:

Στην άδεια υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες (παρ1,3,του άρθρ.2 του Α.Ν. 539/45). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κυριακές, οι αργίες και οι ημέρες ασθενείας (κατά τις οποίες ο μισθωτός παρέμεινε στο σπίτι του ή νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο), που εμπίπτουν στο διάστημα της άδειας. Για τους μισθωτούς πενθήμερης εργασίας δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό ημερών αδείας, η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχουν εργασία λόγω πενθημέρου.

 

Σε περίπτωση αυθαίρετης μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, ο εργαζόμενος έχει τα εξής δικαιώματα:

  • Να θεωρήσει τη μεταβολή αυτή σαν άκυρη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και να ασκήσει μέσα στη νόμιμη προθεσμία αγωγή για ακύρωση της απόλυσης και καταβολή μισθών υπερημερίας ή για την επιδίκαση της αποζημίωσης του.
  • Να επιμείνει στην τήρηση των αρχικών όρων της σύμβασής του και να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με βάση την αρχική σύμβαση, χωρίς να αποδεχτεί την προσφορά υπηρεσιών διαφορετικών από τις συμφωνηθείσες. Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει να του επιδικασθεί αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω της προσβολής της προσωπικότητάς του.
  • Κρατά επιφύλαξη και προσφεύγει στα δικαστήρια για ανατροπή της βλαπτικής απόφασης

 

Σύμφωνα με το έγγραφο που εστάλη στο ΕΤΑΠ - ΜΜΕ , ο αναπληρωτής υπουργός Εργασίας Γιώργος Κουτρουμάνης δηλώνει ότι οι δημοσιογράφοι που μετέχουν σε εκ περιτροπής εργασία δικαιούνται την ίδια ασφαλιστική κάλυψη με όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση. Για να καταλήξει σε αυτήν τη γνωμοδότηση, παραπέμπει στους νόμους και στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και όχι στις διατάξεις για τα ΜΜΕ. Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, από τη δική του πλευρά, είχε εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσο οι δημοσιογράφοι (για τους οποίους οι εργοδότες δεν πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές) που εντάσσονται στην εκ περιτροπής εργασία δικαιούνται ίση ασφάλιση στο ΤΣΠΕΑΘ. Κι αυτό γιατί οι εισφορές των εργαζομένων προς το Ταμείο, το 8% των μηναίων αποδοχών τους, θα είναι πλέον μικρότερες, αφού θα εργάζονται λιγότερες ημέρες τον μήνα.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 24.7.2008

Σχετική με τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τύπου - μελών της Ενώσεως Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες - μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.
-----------

Η Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μουρούζη αριθ. 14) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την από 9.11.2008 απόφαση της 42ης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μελών της και την από 10.7.2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τους κ.κ. Δημήτρη Καλοφωλιά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Αλέξη Ζαούση, Αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η Ένωση Τεχνικών Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών που εδρεύει επίσης στην Αθήνα (οδός Αριστείδου αριθ. 12) και εκπροσωπείται, σύμφωνα με την από 18.5.2008 απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών της και την από 24.7.2008 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, από τους κ.κ. Γιώργο Μυλωνά, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Χρήστο Αμαραντίδη, Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, υπογράφουν συλλογική σύμβαση εργασίας, με την οποία συμφωνούνται τα εξής