1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Υπαλλήλων & Εργατών
Όλοι οι εργαζόμενοι  που απασχολούνται στον ίδιο ερ­γοδότη με σύμβαση ή σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους ( σχετ.άρθ 2 παρ. 1α Α.Ν. 539/45, άρθρο 1 Ν. 3302/04)
1ος χρόνος χορήγησης, 2ος, 3ος  (σχετ.άρθρο 1 Ν. 3302/2004)
Όλοι οι μισθωτοί εργαζόμενοι που εργάζονται με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου, δικαιούνται να πάρουν ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη της απασχόλησης τους μέσα στο πρώτο ημερολογιακό έτος στο οποίο προσλήφτηκαν, η επιχείρηση πρέπει να τους χορηγήσει έως τις  31.12 του πρώτου αυτού έτους αναλογία  σε ημέρες άδειας καθώς και επιδόματος άδειας με βάση το χρονικό διάστημα που απασχολήθηκαν ακόμα και αν ο μισθωτός δεν θέλει να πάρει την άδεια που του αναλογεί.
 
Η αναλογία της άδειας αυτής υπολογίζεται πάνω στις 20 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερο απασχόληση και στις 24 εργάσιμες ημέρες για εξαήμερο απασχό­λησης ανάλυση στον κατωτέρω πίνακα (σχετ.άρθρο 4 Α.Ν. 539/45)
 
Πίνακας ημερών αδείας μισθωτών
 
Χρόνος εργασίας
στον ίδιο
εργοδότη
Ημέρες αδείας
με 5νθήμερη εργασία
Ημέρες αδείας
με 6ήμερη εργασία
1 έτος
20
24
2 έτη
21
25
3 εως 10 έτη
22
26
 Πάνω απο 10 έτη 
25
30
 
Με την συμπλήρωση 12 μηνών από την ημερομηνία της πρόσληψης του η άδεια επαυξάνεται κατά μία ακόμα εργάσιμη ημέρα άρθρο 4 Α.Ν. 539/45.
Στο τρίτο και επόμενα ημερολογιακά έτη ο μισθωτός δικαιούται να πάρει από την επιχείρηση ολόκληρη την ετήσια άδεια του μέσα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο του έτους αυτού (από 1.1. - 31.12) που ανέρχεται 
σε 22 εργάσιμες ημέρες (για πενθήμερη απασχόληση)  
και  26 εργάσιμες ημέρες (για εξαήμερη απασχόληση)
Αν ο μισθωτός απολυθεί μέσα στο τρίτο ή και σε επόμενα ημερολογιακά έτη, τότε αυτός δικαιούται να πάρει όλη την άδεια και το επίδομα της άδειας, σε αποδοχές, όπως θα τα δικαιούνταν αν απασχολούνταν κανονικά στην επιχείρηση.
Σε περίπτωση όμως που ο μισθωτός αυτός απολυθεί στις 1.1., που είναι ημέρα αργίας, στην περίπτωση αυτή  δεν δικαιούται άδεια ούτε και επίδομα άδειας που να αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ημερολογιακό έτος που αρχίζει από την ημερομηνία αυτή και μετά, αφού δεν εργάστηκε καμία μέρα μέσα σ αυτό το ημερολογιακό έτος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι εργαζόμενοι που έχουν προϋπηρεσία 12 έτη και πάνω σε άλλον εργοδότη , τότε από τον  πρώτο  ημερολογιακό έτος από την πρόσληψη τους δικαιούνται να πάρουν αναλογία της άδειας και του επιδόματος της άδειας των 25 ή 30 κ.τ.λ. ημερών  ενώ κατά το δεύτερο έτος   ο εργαζόμενος θα πάρει ολόκληρη την άδεια δηλαδή 25 ή 30 ημέρες αδείας.
Στις μέρες άδειας δεν υπολογίζονται οι Κυριακές και οι εξαιρέσιμες γιορτές, καθώς επίσης και οι δικαιολογημένες με άδεια γιατρού μέρες, οι μέρες στράτευσης, απεργίας, μητρότητας κλπ.
Υπολογίζονται όμως, οι αδικαιολόγητες μέρες απουσίας του εργαζόμενου, καθώς  και οι ημέρες που απήργησε ο μισθωτός και στη συνέχεια κρίθηκε η απεργιακή ως παράνομη με δικαστική απόφαση Στην περίπτωση που ο μισθωτός ασθε­νήσει όταν βρίσκεται σε άδεια, τότε η άδεια παρατείνεται για όσες μέρες θα διαρκεί η ασθένεια.
2. Άδεια με σύμβαση ορισμένου χρόνου
¨Ολοι οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δικαιούνται και αυτοί να πάρουν άδεια κατά αναλογία του χρόνου απασχόλησης τους από τον εργοδότη της επιχείρηση που εργάζονται.
Συνεπώς τόσο οι μισθωτοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου, όσο και οι μισθωτοί με   σύμβαση αορίστου χρόνου, δικαιούνται να λάβουν  κατά αναλογία  την άδεια και το  επίδομα της άδειας τους κατά το πρώτο και το δεύτερο ημερολογιακό έτος από την πρόσληψη  τους (σχετ/Ν 3302/04).
Η άδεια χορηγείται στο μισθωτό ύστερα  από έγκριση του εργοδότη. Αν ο μισθωτός ζητήσει να πάρει την άδεια του, τότε ο εργοδότης υποχρεούται να του τη δώσει υποχρεωτικά μέσα σε δύο μήνες (άρθρο 4 παρ. 1 Α.Ν. 539/45,).