ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΓΣΣΕ)
ΑΠΌ 14/2/2012 και ΜΕΤΑ (ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟΥΣ  ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ)

SSE1.png
Πως διαμορφώνονται σήμερα οι κατώτατοι νομοθετικά καθορισμένοι μισθοί και ημερομίσθια, μετά το ΜΠΔΣ 2013 - 2016,  Ν.4093/2012 
(μπορούν να τηρηθούν από τους εργοδότες που δεν δεσμεύονται απο την ΕΓΣΣΕ)

 SSE2.png
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
α) Οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν   τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την υπηρεσία που έχει συμπληρωθεί μέχρι 14/2/2012.
 
β) Εκτός της προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο. (κόβεται δηλ. το επίδομα γάμου)
 
γ) Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία, που συμπληρώνεται μετά την 14/2/2012.
 
δ) Οι παραπάνω μισθοί και ημερομίσθια ισχύουν μέχρι τη λήξη περιόδου οικονομικής προσαρμογής που προβλέπουν τα Μνημόνια που προσαρτώνται στο Ν.4046/2012 και στις τροποποιήσεις αυτών δηλαδή μέχρι και το 2016.
 
ε) Ατομικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν επιτρέπεται να ορίζουν μηνιαίες τακτικές αποδοχές ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης κατώτερο από τον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.