Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 2376/2.8.2016) η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΠΑΘ 195/1/29.7.2016), όπου τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ιδιωτικών οφειλών που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν.4224/2013 (ΦΕΚ Α΄ 288/31.12.2013).

Ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει στόχο την εξεύρεση λύσεων ρύθμισης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη, ενώ εξειδικεύεται περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής του και αποσαφηνίζεται σειρά διαδικασιών επικοινωνίας με τους δανειολήπτες.

Επίσης λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες και για περιπτώσεις δανείων με πολλαπλούς πιστωτές.

Ο νέος κώδικας αφορά ιδιώτες και επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι 1 εκατ. ευρώ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δανειολήπτης να θεωρείται συνεργάσιμος ενώ προβλέπεται ότι η διαδικασία ρύθμισης θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε έξι μήνες. Ο χρόνος αυτός μετρά από τη στιγμή που η τράπεζα ενημερώνει τον δανειολήπτη για την καθυστέρηση.

Ανάμεσα στις λύσεις που προτείνονται είναι, μεταξύ άλλων, η παραχώρηση του ακινήτου στην τράπεζα, η πώληση του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη και στη συνέχεια η αποπληρωμή του δανείου, η μεταβίβαση του ακινήτου στην τράπεζα και στη συνέχεια υπογραφή σύμβαση ενοικίασης του ακινήτου του δανειολήπτη για ορισμένο χρονικό διάστημα, οριστική διαγραφή της οφειλής, εφόσον δεν υπάρχουν ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία του δανειολήπτη.

Σύμφωνα με τον κώδικα οι τράπεζες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους εισοδήματα, περιουσιακή κατάσταση και εύλογες δαπάνες διαβίωσης.