Δημοσιεύουμε την συνοπτική Έκθεση των οικονομικών του ΕΔΟΕΠ έτους 2015, ώστε να να βγάλετε τα συμπεράσματά σας και να είστε ενήμεροι και προετοιμασμένοι για πιθανές μελλοντές εξελίξεις.

Α) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Σύμφωνα με τον Απολογισμό τα Έσοδα (Εισροές) του Οργανισμού στη χρήση 2015 ανήλθαν στο ποσό των 23,2 εκατ. ευρώ και τα Έξοδα (Εκροές) που πραγματοποιήθηκαν σε 41,9 εκατ. ευρώ. Η διαχείριση της χρήσεως παρουσίασε έλλειμμα ποσού 18,7 εκατ. ευρώ.

©α πρέπει να σημειωθεί ότι τα έσοδα από το Αγγελιόσημο και τις εισφορές 3%, ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά έξοδα σε 39,6 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 0,4 εκατ. ευρώ αφορούν έξοδα προηγούμενων χρήσεων. Ως εκ τούτου, το λειτουργικό έλλειμμα ανήλθε σε 19 εκατ. ευρώ και το χρηματοοικονομικό έσοδο σε 0,3 εκατ. ευρώ. Έτσι το συνολικό έλλειμμα διαμορφώνεται σε 18,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον Ισολογισμό της χρήσης του 2015 τα Καθαρά Αποτελέσματα (έλλειμμα) από την χρήση 2015 ανήλθαν στο ποσό των 19,4 εκατ. ευρώ, το οποίο οφείλεται στη μείωση των εσόδων κατά 3 εκατ. ευρώ ποσοστό 11,65% σε σχέση με το 2014 και ειδικότερα λόγω της περαιτέρω μείωσης του κυριότερου πόρου του Οργανισμού - του Αγγελιοσήμου κατά 2,5 εκατ. ευρώ

Τα μέτρα που αποφασίσθηκαν από τη Διοίκηση και υλοποιήθηκαν με στόχο τον περιορισμό δαπανών, συνετέλεσαν στη μείωση των εξόδων σε σχέση με το 2014 κατά 1,4 εκατ. ευρώ (3,22%).

Β) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

Στον Προϋπολογισμό της χρήσης 2016 που συζητήθηκε και εγκρίθηκε από το

Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται για έγκριση από τα μέλη μας, τα έσοδα προϋπολογίστηκαν στο ποσό των 22,2 εκατ. ευρώ και τα αντίστοιχα έξοδα στο ποσό των 37,4 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι στο ποσό των εσόδων δεν έχει υπολογιστεί η εφαρμογή των διατάξεων του Ασφαλιστικού Νόμου (Ν.4387/2016).

Σύμφωνα με τις παραπάνω εκτιμήσεις το έλλειμμα για τη χρήση του 2016 θα διαμορφωθεί στο ποσό των 15,2 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του ΕΔΟΕΑΠ.

  1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Τα έσοδα κύριας δραστηριότητας του ΕΔΟΕΑΠ από 58 εκ. ευρώ το 2009 (49 εκ. ευρώ από Αγγελιόσημο και 9 εκ. ευρώ από Ασφαλιστικές Εισφορές) έχουν μειωθεί στα 20,6 εκ. ευρώ το 2015 (15,7 εκ. ευρώ Αγγελιόσημο και 4,9 εκ. ευρώ από Ασφαλιστικές εισφορές), και λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και λόγω της εισφοροδιαφυγής και εισφοροκλοπής του αγγελιοσήμου (κοταστρατήγηση του Νόμου 2328/95 άρθρο 12).

  1. Τα ταμειακά διαθέσιμα σήμερα και τα προβλεπόμενα έσοδα του μηνάς Ιουνίου οριακά θα καλύψουν συντάξεις κοι μισθούς μέχρι τέλος Ιουνίου 2016.
  2. Τα αποθεματικά του ΕΔΟΕΑΠ σήμερα μετά το κούρεμα (Ρ5Ι) των καταθέσεων κατά 102 εκ. ευρώ, την κάλυψη των ζημιογόνων ετών του Ταμείου από 2009 έως και 2015 κατά 150 εκ. ευρώ και τη ρευστοποίηση κερδοφόρων αμοιβαίων κεφαλαίων ευρωζώνης αξίας 2,7 εκοτ. ευρώ και Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου αξίας 5,8 εκατ. ευρώ, έχουν περιοριστεί στο ποσό των 17,5 εκ. ευρώ από 242 εκ. ευρώ ύψος αποθεματικών το
  3. Οι απαιτήσεις του Ταμείου σήμερα από Αγγελιόσημο και εισφορά 3% εργαζομένων ανέρχονται στο ποσό των 11,2εκ €. Επιπλέον των ανωτέρω, οι οφειλές που είναι σε δικαστική διεκδίκηση ανέρχονται σε 11 εκ. € περίπου (κεφάλαιο) και αυτές που έχουν αναγγελθεί σε πτωχευτική διαδικασία είναι 7 εκ. € περίπου (κεφάλαιο και προσαυξήσεις).
  4. Οι υποχρεώσεις του Ταμείου σήμερα σε νοσηλευτικά ιδρύματα, συνεργάτες και εφάπαξ μελών μας ανέρχεται στο ποσό των 16,8 εκατ. ευρώ περίπου.
  5. Τα άμεσα μέλη- συνταξιούχοι που λαμβάνουν επικούρηση είναι 2064 άτομα με ανώτερη μεικτή επικουρική σύνταξη 665,86€ κατώτερη 243,426 και μέσο όρο 404,04€, ήτοι ετήσιο κόστος 10.838.326,24 εκ. ευρώ. Οι Δικαιοδόχοι είναι 550 άτομα με ανώτερη μεικτή επικουρική σύνταξη 325,76€, κατώτατη 170,39€ (ανά μέλος δικαιοδόχου 22,716), μέσο όρο περίπου 222,04€ και ετήσιο κόστος 1.494.581,20€.
  6. Οι υπάλληλοι του Οργανισμού, εκτός των ιατρών, είναι 110 άτομα με ανώτατο μισθό 4,100,00€, κατώτατο 800,006 και μέσο όρο τακτικών αποδοχών Το ετήσιο κόστος των τακτικών αποδοχών μαζί με δώρα και επιδόματα ανέρχεται στο ποσό των
  7. Οι γιατροί χωρίζονται σε κατηγορίες εκ των οποίων:

-   28 είναι στο μισθολόγιο του ΕΔΟΕΑΠ με ανώτατο μισθό 3.365,496, κατώτατο 1.229,88€ και μέσο όρο 2.331,70€ και ετήσιο κόστος 1.100.000€.

-   Οι συνεργαζόμενοι εντός του Οργανισμού με ΑΠΥ, για τη χρήση 2015, ήταν 11 άτομα με ανώτατη μέση αμοιβή 3.474€, κατώτατη 1.295€ και ετήσιο κόστος 310.000€ περίπου και

-   7 άτομα που πληρώνονταν κατά πράξη και περίπτωση με κόστος 398.251€ (όλο το 2015). Σημειώνεται ότι πλέον η πληρωμή κατά πράξη αφορά μόνο έναν ιατρό (εμφυτευματολόγο ΕΔΟΕΑΠ).

  1. Τα εφάπαξ που δόθηκαν το 2015σε 146ασφαλισμένους με ανώτατο ποσό κατώτατο 483,30€ και μέσο όρο

Συνολικό κόστος για το Ταμείο 3.475.654,78 εκ. ευρώ.

  1. Ο αριθμός των άμεσων -εν ενεργεία μελών του ΕΔΟΕΑΠ ανέρχεται στα 7554 άτομα, των έμμεσων στα 7087, των συνταξιούχων στα 2237 μέλη και των δικαιοδόχων στα 526 μέλη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ο ΕΔΟΕΑΠ τρέχει με λειτουργικό έλλειμμα 15,2 εκ. ευρώ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εφορμολή των διατάξεων του Ν. 4387/2016. Θα πρέπει με τη συστράτευση όλων μας ν' αλλάξουν άμεσα τα οικονομικά δεδομένα του ΕΔΟΕΑΠ με την εισροή πρόσθετων πόρων. Ο ΕΔΟΕΑΠ που θέλουμε πρέπει να παρέχει στα 18.000 περίπου άμεσα και έμμεσα μέλη του περίθαλψη, επικούρηση και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση με την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών και χωρίς την ύπαρξη ελλειμμάτων στα οικονομικά αποτελέσματα του.