Στην αναταραγμένη κοινωνική μας πραγματικότητα, οι θεσμοί και οργανισμοί που υπηρετούν το κοινό συμφέρον αντιμετωπίζουν μοναδικές προκλήσεις. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα σωματεία και οι ενώσεις αναδεικνύονται ως βασικοί φορείς που προστατεύουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εργαζομένων και των συνταξιούχων.

Το σημείο αυτό γίνεται ιδιαίτερα έντονο στο πλαίσιο της τρέχουσας κατάστασης που αντιμετωπίζει το σωματείο μας. Προκλήσεις οικονομικής φύσεως, σε συνδυασμό με αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες, απαιτούν μια ουσιαστική αναθεώρηση και αναδιάρθρωση του τρόπου λειτουργίας του.

Μια απαραίτητη διαδικασία αναγέννησης του σωματείου μας ξεκινά με την αναγνώριση της σημερινής κατάστασης και την αποδοχή της ανάγκης για μεταρρυθμίσεις. Η δημιουργία ενός νέου πλαισίου διοίκησης που θα είναι ευέλικτο, διαφανές και δημοκρατικό αποτελεί το θεμέλιο για την ανάπτυξη της νέας μας πορείας.

Η αναζήτηση νέων ιδεών και στόχων που θα εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον είναι ουσιώδης. Η ενεργή συμμετοχή των μελών στη διαμόρφωση αυτών των στόχων αποτελεί τον πυρήνα για την επιτυχία μας. Μέσω μιας νέας δομής διοίκησης, η οποία θα επιτρέπει τη συμμετοχή και την αντιπροσώπευση όλων των μελών, διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που θα προωθεί την ενότητα και τη συνεργασία για κοινούς στόχους.

Ωστόσο, η πρόκληση δεν περιορίζεται μόνο στη διαδικασία διοικητικής ανανέωσης. Οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε απαιτούν επίσης αποτελεσματική διαχείριση των πόρων. Η ανάγκη για στρατηγικό σχέδιο που θα ανταποκρίνεται στις νέες πραγματικότητες είναι επείγουσα.

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην επερχόμενη Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι προορατικές και να θέτουν τις βάσεις για μια νέα εποχή. Απαιτείται η εκπόνηση ενός προοδευτικού σχεδίου ανάπτυξης που θα διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα και την ευημερία των μελών.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΥ