Ενιαιοποιούνται πλέον οι προϋποθέσεις θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα με τη συμπλήρωση 15 ετών επικουρικής ασφάλισης (4.500 ένσημα) είτε σε έναν φορέα είτε διαδοχικά.

Με το άρθρο 116 του ν. 5078/2023  ενιαιοποιούνται πλέον οι προυποθέσεις θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης για όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και παράλληλα, η επιτάχυνση της απονομής των επικουρικών συντάξεων, μέσω της ένταξης των ασφαλισμένων του Δημοσίου και των ασφαλισμένων χωρίς χρόνο ασφάλισης στο πρώην ΕΤΕΑΜ, στη διαδικασία ταχείας απονομής συντάξεων «fast track».

Με το τωρινό καθεστώς για να λάβουν την σύνταξη, έπρεπε να έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις θεμελίωσης με τον φορέα κύριας ασφάλισης ή να έχουν συμπληρώσει τον ίδιο αριθμό ημερών επικουρικής ασφάλισης με τον κύριο φορέα.

Με την ενοποίηση κανόνων όσοι παίρνουν την κύρια σύνταξη τους και έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια επικουρικής ασφάλισης θα μπορούν να πάρουν αμέσως τις συντάξεις τους.

Ειδικότερα με το άρθρο 116 του Σχεδίου Νόμου, προστίθεται νέο άρθρο 96Α στον ν. 4387/2016 (Α'85), με το οποίο επεκτείνεται σε όλους τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ η ήδη ισχύουσα προϋπόθεση θεμελίωσης επικουρικής του π. ΕΤΕΑΜ. Σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 41 του ν. 4051/2012, το άρθρο 5 του ν. 997/1979 και το άρθρο 21 του ν. 2676/1999, ενώ οι ασφαλισμένοι για επικουρική στο πρώην ΕΤΕΑΜ θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με δεκαπέντε (15) έτη επικουρικής ασφάλισης, οι λοιποί ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ θεμελιώνουν επικουρική σύνταξη μόνο εφόσον συγκεντρώνουν στον επικουρικό φορέα τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες και στον κύριο φορέα. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, για όλους τους ασφαλισμένους του e- ΕΦΚΑ ανεξαρτήτως ενταγμένου Φορέα, απαιτείται ως προϋπόθεση θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης η συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης και η συνταξιοδότηση για την αυτή αιτία από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης και Λοιπών Παροχών του e-ΕΦΚΑ.

Η ανωτέρω διάταξη καταλαμβάνει τις νέες και τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, παρέχει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους που έχουν λάβει απορριπτική απόφαση να επανέλθουν με νέο αίτημα εφόσον συμπληρώνουν τη νέα προϋπόθεση θεμελίωσης και λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο επανελέγχου των εκδοθεισών μέσω της ταχείας διαδικασίας απονομής επικουρικών συντάξεων.