Στις 11 Απριλίου, 8 ημέρες μετά την κηρυχθείσα γενική συνέλευση, αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας χωρίς να αναφέρεται σε σύνολο πόσων οικονομικά ενήμερων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου παραβρέθηκαν οι 137 δια ζώσης και οι 35 διαδικτυακά, πολύ σημαντική ενημέρωση ώστε να κριθεί εάν υπήρξε η απαραίτητη απαρτία.

Ένα δεύτερο και πολύ σημαντικό επίσης θέμα προκύπτει από το γεγονός ότι βάση καταστατικού, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ   ΣΤ  Άρθρο 38ο, η εκλογή των τριών (3) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και των αναπληρωματικών γίνεται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μελών, που συνέρχεται πριν από τη λήξη της θητείας των οργάνων του Σωματείου και των αντιπροσώπων.

Με βάση λοιπόν τα ανωτέρω και το γεγονός ότι η Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε μετα την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΗΠΤΑ, οι αποφάσεις που πάρθηκαν τίθενται εν αμφιβόλω και η Εφορευτική Επιτροπή άκυρη.

Αναμένουμε διευκρινήσεις προς ενημέρωση του κλάδου.