Συζητήθηκε την 27-3-2018, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αίτηση 59 μελών της ΕΤΗΠΤΑ, για έκδοση προσωρινής διαταγής διορισμού προσωρινής διοίκησης της ΕΤΗΠΤΑ, προκειμένου να λειτουργήσει το Σωματείο, να καλυφθούν οι υποχρεώσεις, να δοθεί έγκαιρα το βοήθημα του Πάσχα στους άνεργους συναδέλφους και να την οδηγήσει σε εκλογές .

Σήμερα, με την παρακάτω απόφασή του το Πρωτοδικείο Αθηνών, δικαίωσε τους συναδέλφους, έκανε δεκτή την αίτηση έκδοσης προσωρινής διαταγής, απέρριψε την προσφυγή μελών που ζήτησαν την απόρριψη για  «δήθεν» παρατυπίες του Γ. Μυλωνά και του Α. Θεοφανίδη και διόρισε προσωρινή διοίκηση του σωματείου, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης (23/4/2018), με την υποχρέωση να διαχειριστεί κάθε επείγουσα υπόθεση της Ένωσης και να οδηγήσει το σωματείο σε εκλογές.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Πρόεδρος Υπηρεσίας του Πρωτοδικείου Αθηνών Μαρία Βλάχου, Πρόεδρος Πρωτοδικών, εκδίκασε σήμερα 27 Μαρτίου 2018 στο γραφείο του Προέδρου Υπηρεσίας Α' στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Κτίριο 5, την υπ’ αριθ. εκθ. καταθ. 27020/2782/19.3.2018 αίτηση για χορήγηση προσωρινής διαταγής που υπέβαλαν οι αιτούντες Χαράλαμπος Κοντός του Βασιλείου κλπ, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Αντωνίου Μυλωνά κατά της καθ’ ης πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (ΕΤΗΠΤΑ), που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αριστείδου αριθ. 10-12 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Περπατάρη.

Συνεκδικάστηκε και η κύρια παρέμβαση των παρεμβαινόντων Σάββα Σαββόπουλου του Δημητρίου κλπ, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Μαρίας Γεωργιτσοπούλου κατά των αιτούντων με αίτημα την απόρριψη της αίτησης.

Αφού άκουσε τους πληρεξουσίους δικηγόρους των διαδίκων και μελέτησε τα προσκομιζόμενα από αυτούς έγγραφα, απορρίπτει την κύρια παρέμβαση και χορηγεί προσωρινή διαταγή με το ακόλουθο περιεχόμενο:

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

Διορίζει προσωρινή διοίκηση της καθ’ ης, η οποία αποτελείται από τους Γεώργιο Μυλωνά ως Πρόεδρο, Ιωάννη Λουμένη ως Αντιπρόεδρο Α', Βασίλη Νίνο ως Αντιπρόεδρο Β’, Άγγελο Θεοφανίδη ως Γενικό Γραμματέα, Ιωάννη Μπελίκα ως Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, Κωνσταντίνο Βλάχο ως Ταμία, Κωνσταντίνο Ανδρουτσόπουλο, Νικόλαο Αργύρη, Ευγενία Κανέλλη και Ορέστη Σαββόπουλο ως Οργανωτικούς, Ορέστη Σαββόπουλο ως Σύμβουλο Δημοσίων Σχέσεων, Φώτιο Παναγόπουλο ως Έφορο και Αλφρέδο Αλοσκόφη, Ανδρέα Τσέρο ως Συμβούλους και ως εξελεγκτική επιτροπή τον Ιωάννη Φιλιππίδη ως Γραμματέα και τους Σωτήριο Λασκαρίδη και Σταύρο Χριστοδουλάκη ως μέλη, προκειμένου αφού συγκροτηθεί σε σώμα, εντός τριών (3) μηνών να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση και να διενεργήσει αρχαιρεσίες για εκλογή νέας διοίκησης και λοιπών οργάνων καθώς επίσης και να διαχειριστεί κάθε επείγουσα υπόθεση της καθ’ ης και να την εκπροσωπεί σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, μέχρι τη συζήτηση της αίτησης και υπό τον όρο της συζήτησης κατά την ορισθείσα δικάσιμο.