Από το δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Αγγελίδη (Ειδικός Διαχειριστής «ΔΟΛ») λάβαμε το παρακάτω ενημερωτικό αιτήματός του προς τις πιστώτριες τράπεζες του «ΔΟΛ»:

«Αξιότιμοι, κατόπιν του υποβληθέντος από τους πληρεξουσίους Δικηγόρους των εργαζομένων αιτήματος προς τον Ειδικό Διαχειριστή, υποβάλαμε σήμερα αίτημα προς τις πιστώτριες Τράπεζες του ΔΟΛ, προκειμένου να μας δανειοδοτήσουν με το ποσό που απαιτείται για την πληρωμή ενός μισθού.Επισημάναμε τη συναίνεσή μας στο αίτημα, καθώς και ότι για το ποσό που θα μας χορηγηθεί, θα τους κατατάξουμε με το προνόμιο του άρθρου 77 παράγραφος 2 του Ν. 4307/2014. Αναμένουμε απάντηση, την οποία άμεσα θα σας κοινοποιήσουμε».

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Από το δικηγορικό γραφείο Ανδρέα Αγγελίδη (Ειδικός Διαχειριστής «ΔΟΛ») λάβαμε το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα:

«Αξιότιμοι,σας γνωρίζουμε ότι το αίτημα της σύμπραξης Ειδικού Διαχειριστή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΔΟΛ) Α.Ε» προς την Εισηγήτρια των Πτωχεύσεων για διανομή των προαφαιρουμένων ποσών απερρίφθη και ορίστηκε ότι πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία των επαληθεύσεων, αντίστοιχη με αυτή του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώπιον του Ειδικού Διαχειριστή.Οι επαληθεύσεις θα διαρκέσουν ένα (1) μήνα. Οι πιστωτές θα ενημερωθούν με συστημένες επιστολές για τον ακριβή τόπο και χρόνο των επαληθεύσεων.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των επαληθεύσεων θα συνταχθεί ο πίνακας διανομής, ο οποίος θα δημοσιευθεί νομίμως». 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ