Αγωγές για καθυστερούμενους μισθούς θα εκδικάζονται εντός 60 ημερών

Βλαπτική μεταβολή των εργασιακών σχέσεων η μη καταβολή των δεδουλευμένων

Σκληρές ποινές που φτάνουν μέχρι και το οριστικό κλείσιμο μιας επιχείρησης, περιμένουν τους εργοδότες που παραβιάζουν συστηματικά την εργατική νομοθεσία.

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή περιλαμβάνει σωρεία διατάξεων που αυστηροποιούν τις ποινές που μπορεί να επιβάλλει το ΣΕΠΕ. Επίσης, επιταχύνεται η διαδικασία δικαστικών αποφάσεων για περιπτώσεις εργατικής διαφοράς, ενώ παρέχεται το δικαίωμα στους εργαζόμενους ακόμα και με διαταγή πληρωμής να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα που τους οφείλει ο εργοδότης τους. Σε κάθε περίπτωση, οι εργοδότες υποχρεώνονται στο εξής να δηλώνουν ηλεκτρονικά τις υπερωρίες που θα πραγματοποιούν οι εργαζόμενοί τους, προκαταβολικά, ένα μέτρο που στοχεύει στον περιορισμό της υποδηλωμένης εργασίας.

Πιο αναλυτικά, τα μέτρα για τα εργασιακά που περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου είναι τα ακόλουθα:

*Αγωγές για περιπτώσεις άκυρης απόλυσης, καθυστερούμενους μισθούς και μισθούς υπερημερίας πρέπει να εκδικάζονται υποχρεωτικά εντός 60 ημερών από την κατάθεσή τους. Τυχόν αναβολή πρέπει να οδηγήσει σε εκδίκαση της υπόθεσης το αργότερο έως 30 ημέρες μετά. Η απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύεται το αργότερο 30 ημέρες μετά την εκδίκαση της υπόθεσης.

*Αποκτά δικαίωμα στο επίδομα ανεργίας, ο εργαζόμενος που θα θεωρηθεί μονομερώς βλαπτική η μεταβολή των όρων εργασίας του από τον εργοδότη. Έτσι εκτός από το δικαίωμα στην αποζημίωση ο εργαζόμενος μπορεί άμεσα να καρπωθεί το όφελος από το επίδομα ανεργίας.

*To Σώμα Επιθεώρησης της Εργασίας (ΣΕΠΕ) αποκτά το δικαίωμα να ζητάει από τους εργαζόμενους την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας,  κατά τη διάρκεια ελέγχου στην επιχείρηση όπου εργάζονται. Στόχος είναι η εξακρίβωση των στοιχείων όσων εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου γιατί μπορεί τρίτοι (πχ ο εργοδότης) ή ακόμα και οι ίδιοι να το αμφισβητήσουν. Επίσης επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις και σε οποιοδήποτε τρίτο αρνείται την είσοδο και παροχή στοιχείων ή την πρόσβαση ή την παροχή πληροφοριών ή παρέχει ανακριβείς πληροφορίες ή στοιχεία.

*Ο εργοδότης υποχρεώνεται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου. Σε κάθε περίπτωση, πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Το ίδιο ισχύει και για την υπερεργασία και για την υπερωριακή απασχόληση πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.

Αυτό που γίνεται κάθε Παρασκευή και τις αργίες με τα Κυριακάτικα φύλλα και τις εξοντωτικές διπλοβάρδιες πρέπει να τελειώνει.

*O εργοδότης υποχρεώνεται να αναγγέλλει στο σύστημα Εργάνη κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Η αναγγελία μπορεί να γίνει το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα αποχώρησης του εργαζόμενου. Όμως θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και από τον εργαζόμενο, είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο.

*Διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία των επιχειρήσεων στις οποίες εντοπίζονται παραβάσεις που εγκυμονούν άμεσο ή σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. Η διακοπή μπορεί να γίνει είτε σε ολόκληρη την επιχείρηση είτε σε κάποιο τμήμα της ή σε κάποιο εξοπλισμό της. Το χρονικό διάστημα της διακοπής είναι μέχρι ο εργοδότης να συμμορφωθεί πλήρως στις παραβάσεις που εντοπίστηκαν. Αν όμως γίνει επανέλεγχος και διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση συνεχίζει να παραβαίνει συστηματικά τους όρους της νομοθεσίας και θέτει σε άμεσο κίνδυνο τους εργαζόμενους, τότε το ΣΕΠΕ εισηγείται στον υπουργό Εργασίας την οριστική διακοπή της λειτουργίας της.

*Διακόπτεται προσωρινά για τρεις ημέρες η λειτουργία μιας επιχείρησης ή τμήματός της εάν επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τρεις πράξεις επιβολής προστίμου που χαρακτηρίζονται υψηλής ή πολύ υψηλής σοβαρότητας εντός δύο ετών.

*Διακόπτεται προσωρινά για τέσσερις ή πέντε μέρες η λειτουργία μιας επιχείρησης ή τμήματός της, εάν επιβληθούν σε βάρος του εργοδότης τέσσερις ή και περισσότερες πράξεις επιβολής προστίμου για παραβάσεις που χαρακτηρίζονται υψηλές ή πολύ υψηλές για χρονικό διάστημα έως δύο ετών.

*Διακόπτεται προσωρινά για τρεις ημέρες η λειτουργία μιας επιχείρησης ή τμήματος αυτής, εάν επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη δύο ή παραπάνω πρόστιμα για αδήλωτη εργασία, εντός δύο ετών.

*Εάν υπάρξει αιτιολογημένη πρόταση, ο υπουργός Εργασίας έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κλείσιμο της επιχείρησης για πέντε ημέρες ή ακόμα και οριστικά. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η διακοπή λειτουργίας μπορεί να επιβληθεί από τον Ειδικό Επιθεωρητή ή τον αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας που διενεργεί τον έλεγχο.

*Μια επιχείρηση που θα υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα θα αποκλείεται στο εξής από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών με το Δημόσιο. Επίσης, θα αποκλείεται από τη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδότησης, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων. Ως σοβαρό επαγγελματικών παράπτωμα θεωρείται εντός δύο ετών από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε κάποια από τις ανωτέρω διαδικασίες, να έχει επιβληθεί στον εργοδότη τρεις φορές πρόστιμο για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ή δύο φορές πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.

*Γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δύο ετών, λαμβάνουν το ίδιο επίδομα που χορηγείται στις κυοφορούμενες αυτοαπασχολούμενες μητέρες. Επίσης η μητέρα που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας δικαιούται το μεταγενέθλιο τμήμα της άδειας μητρότητας και τις πάσης φύσεως αποδοχές και επιδόματα που συνδέονται με αυτήν.

*Ειδική γονική άδεια δικαιούνται και οι γονείς των οποίων τα παιδιά πάσχουν από σύνδρομο down, βαριά νοητική στέρηση και αυτισμό.

*Ισχύει η προστασία από καταγγελία της σύμβασης εργασίας και για τις εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο έως έξι ετών, με χρονική αφετηρία την τοποθέτηση του τέκνου στην οικογένεια. Το ίδιο ισχύει και για τις εργαζόμενες που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, είτε ως τεκμαιρόμενες μητέρες, με χρονική αφετηρία τη γέννηση του παιδιού, είτε ως κυοφόροι γυναίκες.

*Παρέχεται το δικαίωμα στον εργαζόμενο να ζητήσει την έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού. Προϋπόθεση είναι η σύναψη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και το ύψος του μισθού να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη.

*Για περιπτώσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής δεν καταβάλλεται το δικαστικό ένσημο που ορίζει ο νόμος.

Με ευρεία πλειοψηφία ψηφίστηκε στις αρχές Αυγούστου από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του ΚΚΕ με την οποία αναγνωρίζεται ως βλαπτική μεταβολή των εργασιακών σχέσεων η μη καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους.

Την τροπολογία είχαν κάνει δεκτή οι υπουργοί Εργασίας και Ψηφιακής Πολιτικής και εντάχθηκε στο νομοσχέδιο του Νίκου Παππά για την τηλεοπτική διαφήμιση, το οποίο υπερψήφισε η Ολομέλεια.